20180619

Huis­je, boom­pje, duifje: 

Al een aan­tal weken zijn we een van onze kip­pen kwijt. We had­den drie kip­pen en een haan. Ze zaten bij de inboe­del van ons nieu­we huis. De vori­ge eige­naar liet ze altijd los rond­lo­pen en dat kon niet meer op de loca­tie waar zij naar toe ver­huis­den. En om ze dan maar op te slui­ten vond hij sneu. Dus kre­gen we ze er gra­tis en voor niks bij.

Kort nadat we over­ge­huisd waren wist de buur­man te ver­tel­len dat er een vos in onze buurt rond­schar­rel­de. Mis­schien dat we beter de kip­pen een tijd­je in hun hok kon­den hou­den was zijn advies. Maar ja, dan had­den we ze net zo goed met hun oude eige­naar mee kun­nen geven. We gok­ten erop dat het alle­maal wel zou mee­val­len. Ten­slot­te waren het niet van die klei­ne krielkipjes.

Maan­den gin­gen voor­bij zon­der dat er iets noe­mens­waar­digs gebeur­de. Tot­dat we, opnieuw via de buur­man, op de hoog­te wer­den gebracht dat het dit­maal roof­vo­gels waren die onze omge­ving onvei­lig maak­ten. Bij een aan­tal hui­zen ver­der­op had­den ze al net­ten en gaas boven de tui­nen gespan­nen. Wel­licht iets wat wij ook kon­den overwegen?

Het is er niet van geko­men. En eigen­lijk von­den we het ook wel wat over­dre­ven. Wat voor roof­vo­gel zou onze kip­pen kun­nen bedreigen?

Roof­vo­gel? Vos? Feit is dat we inmid­dels een kip kwijt zijn. Het kan natuur­lijk ook dat ze gewoon is mee­ge­no­men door een voorbijganger.

Eén kip ver­dwe­nen. Van de vier die we er had­den rond­lo­pen. Dat is toch 25% van de popu­la­tie in onze ach­ter­tuin. Mij hoor je des­on­danks niet kla­gen. Shit happens.

Dui­ven­mel­kers doen dat wel. 

Met op de ach­ter­grond een mooi huis­je waar de post­dui­ven lek­ker kun­nen zit­ten en broe­den, klaagt een aty­pi­sche ver­te­gen­woor­di­ger van deze snel ver­grij­zen­de hob­by­groep dat roof­vo­gels als bescherm­de dier­soort te veel in de wat­ten wor­den gelegd. Ze krij­gen bij­voor­beeld een mooi huis­je waar ze lek­ker in kun­nen zit­ten en broe­den… Tja, waar heb­ben we dat nog meer gezien? Hoe sneu het voor de duif­jes ook is, ik moest er sma­ke­lijk om lachen.