Huisje, boompje, duifje

Al een aan­tal weken zijn we een van onze kip­pen kwi­jt. We had­den drie kip­pen en een haan. Ze zat­en bij de inboedel van ons nieuwe huis. De vorige eige­naar liet ze alti­jd los rond­lopen en dat kon niet meer op de locatie waar zij naar toe ver­huis­den. En om ze dan maar op te sluiten vond hij sneu. Dus kre­gen we ze er gratis en voor niks bij.
Kort nadat we overge­huisd waren wist de buur­man te vertellen dat er een vos in onze buurt rond­schar­relde. Miss­chien dat we beter de kip­pen een tijd­je in hun hok kon­den houden was zijn advies. Maar ja, dan had­den we ze net zo goed met hun oude eige­naar mee kun­nen geven. We gok­ten erop dat het alle­maal wel zou mee­vallen. Tenslotte waren het niet van die kleine krielkip­jes.
Maan­den gin­gen voor­bij zon­der dat er iets noe­menswaardigs gebeurde. Tot­dat we, opnieuw via de buur­man, op de hoogte wer­den gebracht dat het dit­maal roofvo­gels waren die onze omgev­ing onveilig maak­ten. Bij een aan­tal huizen verderop had­den ze al net­ten en gaas boven de tuinen ges­pan­nen. Wellicht iets wat wij ook kon­den over­we­gen?
Het is er niet van gekomen. En eigen­lijk von­den we het ook wel wat over­dreven. Wat voor roofvo­gel zou onze kip­pen kun­nen bedreigen?
Roofvo­gel? Vos? Feit is dat we inmid­dels een kip kwi­jt zijn. Het kan natu­urlijk ook dat ze gewoon is meegenomen door een voor­bi­j­ganger.
Eén kip verd­we­nen. Van de vier die we er had­den rond­lopen. Dat is toch 25% van de pop­u­latie in onze achter­tu­in. Mij hoor je des­on­danks niet kla­gen. Shit hap­pens.
Duiv­en­melk­ers doen dat wel.
Met op de achter­grond een mooi huis­je waar de post­duiv­en lekker kun­nen zit­ten en broe­den, klaagt een atyp­is­che verte­gen­wo­ordi­ger van deze snel ver­gri­jzende hob­by­groep dat roofvo­gels als bescher­mde dier­soort te veel in de wat­ten wor­den gelegd. Ze kri­j­gen bijvoor­beeld een mooi huis­je waar ze lekker in kun­nen zit­ten en broe­den… Tja, waar hebben we dat nog meer gezien? Hoe sneu het voor de duif­jes ook is, ik moest er smake­lijk om lachen.
~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets