De boodschapper de vrouw

“The Seper­a­tion of the Moth­er and Child”

Aan het begin van de week schreef ik een blog­je naar aan­lei­d­ing van het boeken­week­the­ma ‘De moed­er de vrouw’. Ik was het met de schri­jf­sters van de open brief aan het CPNB eens dat ‘de vrouw’ in zo veel meer hoedanighe­den beschreven kon wor­den dan voor de zoveel­ste keer haar moed­er­rol. Zij haalden voor­beelden aan van huis­arts of post­bode, ik die van weg­mis­bruik­er en over­tu­igd verdedi­gers van het weghalen van kinderen bij hun oud­ers wan­neer die ille­gaal de grens tussen Mex­i­co en de VS proberen over te steken.

Inmid­dels heeft pres­i­dent Trump die omstre­den regeling her­roepen, maar bij mij bli­jft dat beeld hangen van deze vrouwen die zo ver­beten vol­hield­en dat er ofwel niets mis was met deze ogen­schi­jn­lijke schend­ing van mensen­recht­en, of dat ze wezen naar andere par­ti­jen die min­sten even schuldig waren voor de ontstane sit­u­atie en zolang men het niet eens kon wor­den er vooral­snog geen einde in zicht was voor ver­be­ter­ing.

In The Guardian las ik een col­umn waarin het gegeven dat plots zoveel vrouwen ineens de pers te woord ston­den verk­laard werd als een tac­tis­che zet vanu­it het Trump-kamp. Om het harde beleid een zachter, menselijk­er gezicht te geven.

I don’t believe it’s an acci­dent that the face of these hor­rif­ic deten­tions has been over­whelm­ing­ly female. It’s an attempt to try to soft­en what this pol­i­cy is doing to fam­i­lies – one that failed mis­er­ably.
[The Trump admin­is­tra­tion is using women to defend a hor­ri­ble pol­i­cy, Jes­si­ca Valen­tie, The Guardian]

Het zou kun­nen. Maar wat ik veel meer geneigd ben te denken is dat deze vrouwen (Sarah Sanders. Kirst­jen Nielsen. Ivan­ka. Mela­nia.) zich hele­maal niet zien als pio­nnen in een schaak­spel die naar voren geschoven kun­nen wor­den wan­neer de sit­u­atie dat vraagt. Ik ben bang dat zij het in grote lij­nen eens zijn met de poli­tiek die Trump bedri­jft.

Door ze alleen te zien als ja-knikkers of ‘menselijk schild’ voor Trump doe je ze in mijn ogen teko­rt. En ben je geneigd de ogen te sluiten voor hoe hard en niet­sontziend zij zelf in bepaalde opzicht­en zijn.

~ ~ ~

Geef een reactie