Uitgelezen — juni 2018

Time Travel – James Gleick

Tij­dreizen. Wie zou het niet eens willen proberen? Maar zodra je erover gaat fan­taseren raak je al snel ver­ward in je eigen fan­tasieën. Want wat nu als je terug­gaat in de tijd en in een sit­u­atie ver­wikkeld raakt die de toekomst zodanig kan beïn­vloe­den dat zelfs jouw geboorte in gevaar brengt. Hoe is dat te verk­laren met het feit dat je wel degelijk bent geboren en in de tijd bent terug­gereisd? Of dat je jezelf in de toekomst ver­plaatst. Met de ken­nis die je dan opdoet en die je eventueel gebruikt op het moment dat je weer terug bent, zou het dan mogelijk zijn om de peri­ode te ver­mi­j­den die nog in het ver­schi­et maar die je wel degelijk gezien hebt?
James Gle­ick heeft een poging gedaan de geschiede­nis van het denken en schri­jven over tij­dreizen zo com­pleet mogelijk in kaart te bren­gen. Hij doet dit door het boek The Time Machine van H.G. Wells als uit­gangspunt te nemen. Werd dit lit­eraire werk in het fan­ta­sy genre in eerste instantie nogal lacherig ont­van­gen, in de loop der tijd wer­den steeds meer pogin­gen onder­nomen om het aspect van het reizen door de tijd vanu­it aller­lei inval­shoeken te beschri­jven qua (on)mogelijkheden. Zow­el de filosofie, als de weten­schap als de opkomende lit­eraire tak van de sci­ence fic­tion heeft zich regel­matig de tanden stuk gebeten op dit fascinerende onder­w­erp.
Hoewel som­mige hoofd­stukken redelijk abstracte the­o­rieën behan­de­len is het boek van James Gle­ick ner­gens saai of te moeil­ijk. Iets wat ik ook al bewon­derde in The Infor­ma­tion, een ander boek dat ik van hem heb gelezen. Met de vele voor­beelden die gebruikt wor­den in Time Trav­el biedt het daar­naast ook nog eens een schat aan lit­er­atu­ur en films die je op kunt zoeken om je verder te verdiepen mocht je bli­jvend gegrepen zijn door de vele onopgeloste para­dox­en van het tij­dreizen.

From the acclaimed author of The Infor­ma­tion and Chaos, here is a mind­bend­ing explo­ration of time trav­el: its sub­ver­sive ori­gins, its evo­lu­tion in lit­er­a­ture and sci­ence, and its influ­ence on our under­stand­ing of time itself.
Time Trav­el
James Gle­ick
Uit­gev­er: 4th Estate
ISBN: 9780008207670
~ ~ ~

Colorless Tsukuru Tazaki — Haruki Murakami

Tij­dens het lezen van Col­or­less Tsuku­ru Taza­ki moest ik regel­matig denken aan Nor­we­gian wood van dezelfde auteur. Ook nu vol­gen we een man die door omstandighe­den herin­ner­in­gen ophaalt aan gebeurtenis­sen uit zijn stu­den­ten­ti­jd van meer dan twintig jaar gele­den. In bei­de boeken staat ook een muziek­stuk cen­traal wat onlos­make­lijk ver­bon­den is aan die in hun belev­ing lots­bepal­ende peri­ode.
Miss­chien dat ik daarom, van­wege de vele overeenkom­sten die ik bleef zien, de twee boeken onbe­wust ging vergelijken. Waar­bij Nor­we­gian wood als ref­er­en­tiepunt er voor mijn gevoel beter uit kwam. Het kan natu­urlijk dat ik Col­or­less Tsuku­ru Taza­ki onterecht teveel heb gelezen met de gedachte dat Murakam het­zelfde kun­st­stuk­je nog eens overnieuw wilde doen en het daarom bij voor­baat al een achter­stand had. Want zo slecht is het boek hele­maal niet.
Ik vond het alleen ongeloofwaardig. Nu zijn de vertellin­gen van Muraka­mi regel­matig opge­bouwd ron­dom ongeloofwaardi­ge sit­u­aties, maar ik bedoel bij dit boek dat ik de per­son­ages en hun han­de­len vooral ongeloofwaardig vond. Dat er in 1Q84 er plots twee manen aan de hemel ver­schi­j­nen vond ik volkomen over­tu­igend. Dat Tsuku­ru Taza­ki nadat zijn vrien­den volkomen onverwacht op een dag alle vriend­schaps­ban­den ver­breken en hij geen enkele poging onderneemt om te achter­halen wat hier­van de reden is, daarmee had ik tot het einde toe wel moeite.
Het bli­jft echter een genot om Muraka­mi te lezen, dus geef dit boek vooral een kans. Of lees anders Nor­we­gian wood. Je zult er geen spi­jt van kri­j­gen.

Tsuku­ru Taza­ki had four best friends at school. By chance all of their names con­tained a colour. The two boys were called Aka­mat­su, mean­ing ‘red pine’, and Oumi, ‘blue sea’, while the girls were Shi­rane, ‘white root’, and Kurono, ‘black field’. Taza­ki was the only last name with no colour in it.
One day Tsuku­ru Tazaki’s fiends announced that they didn’t want to see him, or talk to him, ever again.
Since that day Tsuku­ru has been float­ing through life, unable to form inti­mate con­nec­tions with any­one. But then he meets Sara, who tells him that the time has come to find out what hap­pened all those years ago.
Col­or­less Tsuku­ru Taza­ki and his years of pil­grim­age
Haru­ki Muraka­mi
Uit­gev­er: Vin­tage books
ISBN: 9780099590378
~ ~ ~

Geef een reactie