Tien op een rij

In sep­tem­ber loop ik weer eens mee in de Brid­ge to Brid­ge run door Arn­hem. Voor de vol­le 10 Engel­se Mijl (ofte­wel 16 Neder­land­se Kilo­me­ters). Om mijn basis­con­di­tie wat op peil te bren­gen ben ik daar­om begon­nen om vaker in de week te gaan hard­lo­pen. Dat gaat met hor­ten en stoten.

De ene week lukt het me om mini­maal vijf keer te gaan ter­wijl ik er in een ande­re week slechts één keer of hele­maal niet aan toe kom.

Geluk­kig wor­den die weken waar het me niet lukt steeds meer een uit­zon­de­ring. En nu, tij­dens mijn vakan­tie zou het hele­maal geen pro­bleem moet zijn. Daar­om besloot ik om op 1 augus­tus mee te doen aan de 10 days chal­len­ge van Run­kee­per. Van­we­ge hun 10-jarig bestaan dagen ze de gebrui­kers van hun app uit om 10 dagen op een rij een bepaal­de spor­tie­ve acti­vi­teit te ver­rich­ten. Dat kan dus vanal­les zijn zolang het maar vast te leg­gen valt via hun app.

Zelf beperk­te ik me tot hard­lo­pen. Ik ben in de afge­lo­pen 10 dagen ook een paar keer gaan fiet­sen om enke­le nieu­we hard­loop­rou­tes in de buurt te ver­ken­nen maar die heb ik later weer ver­wij­derd. Gis­ter­avond liep ik als afslui­ting een rond­je van 5,75 kilo­me­ter en kreeg de vol­gen­de popup in de Run­kee­per app te zien:

Het is eer­der dat ik mezelf weer jong voel door het dage­lijks hard­lo­pen. Aan taart had ik niet gedacht maar die had Inge toe­val­lig in huis gehaald (appel­taart, jum­mie) dus ik kon de uit­da­ging in stijl afsluiten.

En mor­gen? Dan is het plan om gewoon te gaan lopen. Ik heb de smaak weer te pak­ken. Maar goed ook, want ten­slot­te is het nog een maand­je voor­dat het start­sein klinkt van de Brid­ge to Bridge.