Tegen beter weten in

Mijn zomer­va­kan­tie is zo goed als voor­bij. Slechts enke­le dagen voor­dat ik weer naar kan­toor mag. In die dagen heb ik nog heel wat te doen. Ze zul­len dus voor­bij vlie­gen. Net zoals de afge­lo­pen vakan­tie­da­gen. Waar­in ik ook veel gedaan heb.

De groot­ste klus is wel die van het oprui­men van mijn stu­deer­ka­mer. Die stond van­af het moment dat we hier naar­toe zijn ver­huisd hele­maal vol­ge­stouwd met spul­len die niet weg moch­ten maar ook nog geen vas­te plaats had­den gekregen.

Eerst werd heel de kamer leeg­ge­haald van spul­len die er niet thuis hoor­den. Die ver­huis­den we rich­ting schuur of naar de digi­ta­le markt­plaats. Toen zocht ik alle boe­ken op die her en der door ons huis en op zol­der zwier­ven. Dat waren er stie­kem toch meer dan gedacht. Ik sor­teer­de ze grof­weg op fic­tie en non-fic­tie. Later ga ik nog wel een keer ver­der uit­zoe­ken wat een bete­re inde­ling is.

Daar­na gin­gen we met de plan­ken die we van oude kas­ten had­den bewaard of uit rest­hout op maat had­den gezaagd nieu­we kas­ten in elkaar zet­ten. Dat duur­de lan­ger dan gedacht maar het resul­taat was naar behoren.

Als laat­ste moesten alle boe­ken ver­deeld wor­den over de beschik­baar geko­men kast­ruim­te. Dat luk­te aar­dig. Ik hield niet al te veel boe­ken over. Die moe­ten bin­nen­kort nog een plek­je zien te krij­gen. Wat helaas alleen kan door ande­re boe­ken eruit te wer­ken. Want ondanks de extra meters plank kom ik toch ruim­te te kort.

Kort­om, mij ont­breekt nog steeds de ruim­te om al mijn boe­ken uit te stal­len en ver­der heb ik bin­nen­kort weer wei­nig tijd tot mijn beschik­king om te lezen.

En wat doet deze blog­ger? Inder­daad, tegen beter weten in een bestel­ling plaat­sen voor twee nieu­we boe­ken. Ik zal mij­zelf wel nooit gaan begrijpen.

Dit is één boe­ken­wand. De ander is aan de rechterzijde.

Reacties

  1. Johanna (theonlymrsjo)

    Wat een heer­lijk plaat­je, boe­ken­plan­ken vol met ech­te boe­ken. En wat is tijd inder­daad af en toe frus­te­rend. Zo veel plan­nen in zo wei­nig beschik­ba­re tijd. Lezen ver­eist ook nog eeens en zeke­re rust. Dus schiet het er in de dage­lijk­se sleur van ver­plich­tin­gen toch gauw bij in. Maar alleen al de aan­blik op de boe­ken­kast moet al een tevre­den gevoel bren­gen, lijkt mij.

    1. Peter Pellenaars

      De aan­blik geeft zeer zeker een tevre­den gevoel. Ik ben nu bezig met de laat­ste rest­jes ‘rom­mel’ op te rui­men zodat mijn stu­deer­ka­mer weer lek­ker over­zich­te­lijk is en een stuk leger (zoals ik het graag heb). Nu nog een com­for­ta­be­le lees­stoel uit­zoe­ken en dan is het hele­maal af. En die tijd, die maak ik van­zelf vrij. Kwes­tie van pri­o­ri­tei­ten stellen.