Alles wat ik wil weten

De boe­ken die ik tegen beter weten in besteld heb zijn:

  • Super­in­tel­li­gen­ce — Paths, Dangers, Stra­te­gies — geschre­ven door Nick Bostrom
  • Alles wat je wilt weten over hard­lo­pen — geschre­ven door Maris­ka van Sprundel

Van­daag kwa­men ze bin­nen. Ik zat te lezen in SPQR — A His­to­ry of Ancient Rome, een gewel­dig boek van de his­to­ri­ca Mary Beard waar ik afge­lo­pen zon­dag in begon­nen was tij­dens een week­end­je Wel­l­ness in Ermelo.
Wat nu?

Toch maar even het boek van Maris­ka van Sprun­del erbij gepakt. Ten­slot­te zit ik vol­op in het hard­loop­ge­beu­ren momen­teel. Bin­nen de kort­ste keren had ik de eer­ste drie hoofd­stuk­ken doorgelezen:

  1. De geboor­te van de langeafstandsloper
  2. De zin en onzin van hardloopschoenen
  3. Terug naar blo­te voeten

en waren er al een hoop mythes en dogma’s ont­ze­nuwd want dat is waar dit boek sterk in is. Het is ver­ba­zing­wek­kend te lezen hoe wei­nig of tegen­strij­di­ge weten­schap­pe­lij­ke onder­bou­wing er is voor aller­lei zaken die als com­mon sen­se gel­den. Zo weet ik niet beter dat je bij hard­loop­schoe­nen goed moet kij­ken of ze vol­doen­de dem­ping heb­ben. Maar waar­om eigen­lijk? En is het wel terecht?

Bij al dit soort alge­me­ne wijs­he­den (het doen van rek­oe­fe­nin­gen tij­dens de war­ming up) of nieu­we hypes / trends (aller­lei voe­dings­sup­ple­men­ten of het drin­ken van bie­ten­sap) gaat Maris­ka van Sprun­del op zoek naar de ach­ter­grond waar het van­daan komt en waar het beweert een oplos­sing voor te zijn. Dat levert aller­lei ver­ras­sen­de inzich­ten op waar­bij de slot­con­clu­sie veel­al is dat men het niet hon­derd pro­cent kan bewijzen.

Hoe inte­res­sant het boek van Mary Beard ook is, ik denk dat ik aller­eerst nog wat ver­der lees in Alles wat je wilt weten over hard­lo­pen. Als is het maar omdat ik van plan ben om wat gel­le­tjes en reep­jes te bestel­len nu ik bin­nen­kort will begin­nen met wat lan­ge­re afstan­den te gaan lopen.

Mis­schien is dat wel hele­maal niet nodig.

Is het nodig om extra kool­hy­dra­ten te eten voor een hard­loop­wed­strijd? Slijt het kraak­been in je knie­ën snel­ler door hard­lo­pen? Gaat dage­lijk jog­gen depres­sief te lijf?

De hard­loop­we­reld staat bol van de over­ge­le­ver­de wijs­he­den over schoe­nen, voe­ding, bles­su­res en gezond­heid. Goe­de schoen zou­den pijn­tjes voor­ko­men en mara­thons zijn onge­zond voor het hart. Maar wat is feit en wat is fic­tie? Weten­schaps­jour­na­list Maris­ka van Sprun­del is na haar zoveel­ste bles­su­re vast­be­ra­den de weten­schap ach­ter hard­lo­pen te ontrafelen.

Alles wat je wilt weten over hardlopen
Maris­ka van Sprundel
Uit­ge­ver: Amster­dam Uni­ver­si­ty Press
ISBN: 9789462989191