Lam op de BBQ

Er is dus1 nog maar één kip over.

Sinds­dien is er veel tijd verstreken.

Nu lopen er twee man­nen op ons erf, eigen­lijk jon­ge­man­nen van­uit mijn leef­tijds­per­spec­tief beke­ken, die bezig zijn aan het kip­pen­hok een kip­pen­ren te bou­wen. Van ste­vig gaas. Dat zal ze leren, die kippendieven!

Het is bloed­heet. Om het half­uur ser­ve­ren we daar­om kou­de fris­drank of een ande­re ver­fris­sing. Na twee rond­jes komen de ver­ha­len los. Een van de man­nen heeft ergens in het Hoge Noor­den gewoond. Van Neder­land wel­te­ver­staan. Daar had hij ook kip­pen. En een barbecue.

Van­daar dat hij eerst dacht/zei dat wij zelf waar­schijn­lijk de kip­pen had­den opge­ge­ten. Had hij zelf ook gedaan. Maar nee dus. Bij ons zijn ze echt ver­dwe­nen2 Oh. Ja, dan snapt hij wel dat we een kip­pen­ren nodig hebben.

Pro­bleem was dat toen de kip­pen op waren de mees­te gas­ten (want hij had een groot feest geor­ga­ni­seerd) nog steeds hon­ger had­den. Hoe dat afliep zou­den we pas te weten komen bij het vol­gen­de rond­je fris­drank. Water in zijn geval want de ster­ke drank (die wij niet ser­veer­den) had hij afge­zwo­ren. Bin­nen­kort werd hij vader. Dus.

Een maat van hem had een brom­mer, zo ver­volgt hij later. Hij ach­ter­op en zo reden ze rond in de buurt op zoek naar iets eet­baars. Al snel zagen ze in een wei een lam­me­tje staan.

Zon­der veel moei­te wis­ten ze het beest­je te van­gen en reden ze terug naar het feest waar ook veel kin­de­ren waren. Die moch­ten met het lam­me­tje spe­len ter­wijl hij zijn ver­za­me­ling mes­sen bij elkaar zocht. Ooit was hij name­lijk sla­ger geweest.

Bij de gedach­te aan het feest­maal dat volg­de dwa­len zijn ogen af naar een wei­land ver­der­op. Enke­le Shet­land pony’s lig­gen lam­ge­sla­gen door de hit­te in het dor­re gras.

~ ~ ~


  1. Nor­maal gespro­ken leg ik dan een link van in dit geval het woord ‘dus’ naar een blog­post waar ik uit­leg waar­om we nog maar één kip heb­ben, maar van­daag ben ik te lui om die blog­post op te zoe­ken. Mis­schien dat ik het later een keer­tje doe. Als ik zin heb. 

  2. Zie de blog­posts waar­in ik dat beschrijf. Link volgt.