Vanaf vandaag

Van­af van­daag ver­schij­nen mijn nieu­we blog­posts voort­aan op deze site. In de komen­de maan­den die vol­gen ga ik mijn oude site petepel.nl lang­zaam ont­man­te­len en de inhoud die ik er in al die jaren geplaatst heb over­he­ve­len naar hier zodat er niets ver­lo­ren gaat voor het nageslacht.

De reden dat ik dit doe is sim­pel. Het beheer van twee sites kost me te veel tijd en het is ook niet erg han­dig. Nieu­we lezers vin­den me tegen­woor­dig mak­ke­lij­ker onder mijn eigen naam en waar­om zou ik ze dan weer naar een ande­re site stu­ren om mijn blog­posts te lezen?

Gevoels­ma­tig ervaar ik deze actie ook als een nieu­we start en mis­schien heeft dat een posi­tief effect op mijn blog­gen in het alge­meen, want heel eer­lijk gezegd zit dat momen­teel een beet­je in het slop. Het lukt me maar niet om het op te pak­ken in de vorm en fre­quen­tie die ik ooit gewend was. Wie weet werkt het bezig zijn met het optui­gen van deze site sti­mu­le­rend en komt er weer wat meer uit mijn vingers.

Niet dat ik kan garan­de­ren dat het daad­wer­ke­lijk gaat luk­ken. Ten­slot­te blijf ik een vrijetijdsblogger.