Glasvezel

Jip­pie! Van­daag het bericht dat er mis­schien op kor­te ter­mijn een snel­le­re inter­net­ver­bin­ding beschik­baar komt. Via glas­ve­zel. Moet wel mini­maal 50% van de aan­ge­schre­ven bewo­ners in het bui­ten­ge­bied zich inschrij­ven. Dat bete­kent ron­se­len en veel recla­me maken. Eerst maar eens met de buur­man begin­nen. Op dit moment heeft hij vol­gens mij niet meer dan een vas­te tele­foon­ver­bin­ding. Ben benieuwd op hij op zijn leef­tijd (70+) nog deze stap wil maken.