Weg van de file

De laat­ste werkdag op kan­toor eindigde rond 18 uur. We wis­ten dus wat komen ging: met de taxi in de file. Want hoewel de meeste stu­den­ten nog niet waren begonnen is het ver­keer op de vri­jda­gavond alti­jd een ware beproev­ing. Ook nu ston­den we al snel hele­maal stil bij het ver­lat­en van de cam­pus.

Wat we echter niet verwacht had­den was dat de chauf­feur van dienst nu eens koos voor een wel heel alter­natieve route die we niet eerder gere­den had­den. We keken onze ogen uit toen we door een ver­lat­en land­schap van ver­vallen indus­triële gebouwen en fab­rieken reden. Jam­mer genoeg werd het mak­en van fat­soen­lijke foto’s zowat onmo­gelijk gemaakt door de erbarmelijk slechte weg. De vele kuilen maak­ten dat we slechts stapvoets kon­den rij­den en dan nog moesten we ons goed vasthouden om niet van de achter­bank afge­wor­pen te wor­den. Het zal ook wel de reden zijn dat slechts een enkel­ing zich eraan waagde om deze ‘short­cut’ te nemen.

Afi­jn, een klein uur lat­er kwa­men we flink door elka­ar gehus­seld bij ons hotel aan. We had­den niet echt idee dat we er kor­ter over gedaan had­den dan wan­neer we de nor­male route had­den genomen, maar we had­den wel een com­pleet nieuw gedeelte van Cluj-Napoca gezien. Ook wat waard.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets