20180922

Ik hou het voor gezien

Jaren gele­den ging ik samen met een col­le­ga naar de drop­ping van para­chu­tis­ten boven de Gin­kel­se hei. Het was voor mij de eer­ste keer. Ik had er veel over gehoord sinds we in Arn­hem woon­den, maar het was er al die tijd nog nooit van gekomen.

Al vroeg in de och­tend waren we ver­trok­ken om zeker te zijn van een goed plek­je ergens voor­aan om niets te hoe­ven mis­sen. In Arn­hem hing er al flink wat mist en dat werd alleen maar erger. Bij de pro­vi­so­risch aan­ge­leg­de par­keer­plaats aan­ge­ko­men zagen we geen hand meer voor ogen.

Op goed geluk gin­gen we ergens in de berm zit­ten en hoop­ten er ’t bes­te van. Helaas trok de mist niet op waar­door het veel te gevaar­lijk was om te sprin­gen. Tegen het mid­dag­uur beslo­ten we naar huis te gaan. Niet veel later hoor­den we op de radio dat de erg­ste mist was ver­dwe­nen en het lucht­lan­dings­pro­gram­ma als­nog werd uitgevoerd.

Het jaar daar­op spra­ken we af een nieu­we poging te wagen. Bij het ont­wa­ken zag ik ech­ter dat er opnieuw een dik­ke laag mist hing. Ik bel­de mijn col­le­ga en al gauw waren we het eens dat we beter kon­den thuis­blij­ven. Het eve­ne­ment vond zon­der noe­mens­waar­di­ge ver­tra­ging gewoon plaats.

Weer een jaar later sloeg ik over en bezocht mijn col­le­ga samen met zijn vrien­din de Gin­kel­se hei. Wegens dich­te mist werd het och­tend­pro­gram­ma afge­last. Gefrus­teerd lie­pen ze nog wat rond voor­dat ze naar huis afdro­pen. Het ver­volg laat zich raden. ’s Mid­dags werd er gewoon gesprongen.

Sinds­dien den­ken we er zelfs niet meer over om te gaan. Mist of geen mist. Het schijnt niet aan ons besteed te zijn. Er rest ons niets meer dan de vlieg­tui­gen te spot­ten en elkaar wat foto’s of bericht­jes te stu­ren dat we er iets van mee­ge­kre­gen heb­ben. Zo ook deze namid­dag toen een stuk of zeven toe­stel­len laag boven ons huis in ver­traagd tem­po kwa­men over­ge­vlo­gen. Een half uur­tje laten zag ik ze iets ver­der in for­ma­tie van Huis­sen rich­ting Arn­hem vlie­gen. Het blijft een indruk­wek­kend gezicht. Nog mooi­er moet het zijn om er dan para­chu­tis­ten uit te zien springen.