Ik hou het voor gezien

Jaren gele­den ging ik samen met een col­le­ga naar de drop­ping van para­chutis­ten boven de Ginkelse hei. Het was voor mij de eerste keer. Ik had er veel over geho­ord sinds we in Arn­hem woon­den, maar het was er al die tijd nog nooit van gekomen.

Al vroeg in de ocht­end waren we vertrokken om zek­er te zijn van een goed plek­je ergens vooraan om niets te hoeven mis­sen. In Arn­hem hing er al flink wat mist en dat werd alleen maar erg­er. Bij de pro­vi­sorisch aan­gelegde par­keer­plaats aangekomen zagen we geen hand meer voor ogen.

Op goed geluk gin­gen we ergens in de berm zit­ten en hoopten er ’t beste van. Helaas trok de mist niet op waar­door het veel te gevaar­lijk was om te sprin­gen. Tegen het mid­dagu­ur besloten we naar huis te gaan. Niet veel lat­er hoor­den we op de radio dat de erg­ste mist was verd­we­nen en het lucht­land­ing­spro­gram­ma alsnog werd uit­gevo­erd.

Het jaar daarop sprak­en we af een nieuwe poging te wagen. Bij het ont­wak­en zag ik echter dat er opnieuw een dikke laag mist hing. Ik belde mijn col­le­ga en al gauw waren we het eens dat we beter kon­den thuis­bli­jven. Het even­e­ment vond zon­der noe­menswaardi­ge ver­trag­ing gewoon plaats.

Weer een jaar lat­er sloeg ik over en bezocht mijn col­le­ga samen met zijn vriendin de Ginkelse hei. Wegens dichte mist werd het ocht­end­pro­gram­ma afge­last. Gefrus­teerd liepen ze nog wat rond voor­dat ze naar huis afdropen. Het ver­volg laat zich raden. ’s Mid­dags werd er gewoon gespron­gen.

Sinds­di­en denken we er zelfs niet meer over om te gaan. Mist of geen mist. Het schi­jnt niet aan ons besteed te zijn. Er rest ons niets meer dan de vlieg­tu­igen te spot­ten en elka­ar wat foto’s of bericht­jes te sturen dat we er iets van meegekre­gen hebben. Zo ook deze namid­dag toen een stuk of zeven toestellen laag boven ons huis in ver­traagd tem­po kwa­men overgevlo­gen. Een half uurt­je lat­en zag ik ze iets verder in for­matie van Huis­sen richt­ing Arn­hem vliegen. Het bli­jft een indruk­wekkend gezicht. Nog mooier moet het zijn om er dan para­chutis­ten uit te zien sprin­gen.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets