Laatste tripje naar Leicester voor de Brexit?

Deze namid­dag ver­trok ik weer eens voor een trip­je naar het Ver­e­nigd Konink­rijk. Als een eer­ste aan­kon­di­ging van de naken­de Brexit moest ik op kan­toor bij de reis­aan­vraag ook een for­mu­lier invul­len waar­om ik de kor­te over­steek naar het eiland wil­de maken. Dat was eer­der nooit nodig. Ver­der heb ik van de hele Brexit (nog) wei­nig gemerkt.

Voor de ver­an­de­ring besloot ik eens om in de trein te wer­ken. Meest­al ga ik voor een goed boek maar ik lag wat ach­ter met het beant­woor­den van emails dus daar­om toch maar de lap­top uit mijn tas gehaald. Natuur­lijk had ik de eni­ge vrije plek in mijn cou­pé waar de zon con­ti­nu op het beeld­scherm scheen. Veel zag ik niet en hope­lijk heb ik me tot onschul­di­ge type­fou­ten beperkt tij­dens de beant­woor­ding van enke­le urgen­te emails.

Op Schip­hol was ik snel door de dou­a­ne en secu­ri­ty. Het scheel­de dat ik alleen maar hand­ba­ga­ge bij me had. In de ver­trek­hal viel het me voor de zoveel­ste keer weer op hoe ver je in som­mi­ge geval­len moet lopen voor­dat je bij de gate bent. In mijn geval was het nu 13 minu­ten naar Birmingham/D18, maar je zou naar Frankfurt/B20 of Vienna/B15 moe­ten. Dan was je een klein half uur­tje onder­weg. Al bij­na op de plaats van bestemming.

Het vlieg­tuig dat ik deze keer had was net als de vori­ge keer een twee-moto­rig slank toe­stel. Voor­deel is dat het onboar­den lek­ker snel gaat. Instap­pen en weg­we­zen. Alleen jam­mer dat we pas met de nodi­ge ver­tra­ging aan boord moch­ten. Het schijnt erbij te horen. Ik ben er alleen nog niet uit of het komt door Fly­be of de bestem­ming Bir­ming­ham. Bij ande­re vlieg­maat­schap­pij­en en/of eind­be­stem­min­gen heb ik er veel min­der last van (gehad).

Ik had in het vlieg­tuig geze­ten twee maal geluk. Ten eer­ste met een plek­je aan het raam en ten twee­de met het haast wol­ken­lo­ze uit­zicht. Daar­door kon ik voor de ver­an­de­ring weer eens enke­le mooie foto’s maken met­een na het ver­trek van­uit Schip­hol en boven strand en zee bij het ver­la­ten van Nederland.

Boven zee kon ik nu eens wat beter de ver­schil­len­de wind­mo­len­par­ken onder­schei­den dan gewoon­lijk. Hoe­wel dat op de foto weer wat tegen­valt. Daar­voor heb je dan toch een bete­re kwa­li­teit foto­toe­stel nodig dan de gemid­del­de iPho­ne. Op de foto hier­bo­ven staan voor de goe­de kij­ker twee par­ken. Een­tje in het mid­den, en een­tje rechts­bo­ven het mid­den. Hier­on­der dezelf­de foto maar dan uit­ver­groot zodat je de spel­den­prik­jes iets beter kunt zien staan. Apart om te zien.

Toen ik uit­ein­de­lijk in het hotel arri­veer­de waren mijn collega’s al lang en breed ver­trok­ken naar een res­tau­rant ergens in de omge­ving. Ik nam daar­om wat te drin­ken en eten mee van de hotel­bar (zie rechts­on­der op de foto) en instal­leer­de me op mijn kamer. Daar heb ik nog een tijd­lang tv geke­ken en deze blog­post getikt. Nu ga ik sla­pen. De komen­de twee dagen heb ik mijn ener­gie hard nodig tij­dens de work­shops BOT automation.

~ ~ ~