My first Stoptober

Stop­to­ber. Als ik het woord hoor moet ik niet aan stop­pen den­ken. Eer­der denk ik aan San­dra. En rozen. Maar dat kan aan mijn leef­tijd lig­gen in com­bi­na­tie met een vader die niet vies was van het bete­re levenslied.

Stop­to­ber. Als ik hoor dat ieder­een gaat stop­pen krijg ik de krie­bels. Dan wil ik juist gaan star­ten. Maakt niet uit met wat.

Stop­to­ber. Maar laat ik niet al te recal­ci­trant zijn. Gewoon deze keer net­jes in het gareel lopen met de rest van de kud­de. Alleen rook ik niet. Dus moet ik op zoek naar iets anders waar­mee ik nu reso­luut ga stoppen.

Ik denk dat het vol­gen­de wel geschikt is voor Stop­to­ber. Bij deze ga ik stop­pen met het nege­ren van de her­in­ne­rin­gen van­uit de Duo­lin­go app om de Roe­meen­se taal­cur­sus weer op te pakken.

Deze avond heb ik alle afge­ron­de les­sen gewist en ben weer net­jes begon­nen met Basics 1:

English Roma­ni­an
I am eu sunt
you are tu eşti
he / she is el / ea este
we are noi sun­tem
you are (pl.) voi sun­teţi
they are (masc. / fem.) ei / ele sunt

Of ik het deze keer wel ga vol­hou­den is nog maar de vraag. Het is best een moei­lij­ke taal en in je een­tje stu­de­ren zon­der feed­back van een docent of groeps­druk van je mede­stu­den­ten is las­tig. Mis­schien moet ik het advies opvol­gen van een Zweed­se col­le­ga die ik ont­moet­te in Lei­ces­ter. Hij ver­tel­de me dat uni­ver­si­tair onder­wijs in Zwe­den gra­tis is. Ook voor niet-Zweed­se inge­ze­te­nen. Vol­gens hem zou ik me kun­nen aan­mel­den voor een col­le­ge Roe­meens die klas­si­kaal gege­ven wordt door een docent via een webex opzet. Klinkt als iets wat ik ach­ter de hand moet hou­den indien ik opnieuw vast­loop tij­dens deze der­de poging.

Geef een antwoord