My first Stoptober

Stop­to­ber. Als ik het woord hoor moet ik niet aan stop­pen denken. Eerder denk ik aan San­dra. En rozen. Maar dat kan aan mijn leefti­jd liggen in com­bi­natie met een vad­er die niet vies was van het betere lev­enslied.

Stop­to­ber. Als ik hoor dat iedereen gaat stop­pen kri­jg ik de kriebels. Dan wil ik juist gaan starten. Maakt niet uit met wat.

Stop­to­ber. Maar laat ik niet al te recal­ci­trant zijn. Gewoon deze keer net­jes in het gareel lopen met de rest van de kud­de. Alleen rook ik niet. Dus moet ik op zoek naar iets anders waarmee ik nu res­olu­ut ga stop­pen.

Ik denk dat het vol­gende wel geschikt is voor Stop­to­ber. Bij deze ga ik stop­pen met het negeren van de herin­ner­in­gen vanu­it de Duolin­go app om de Roe­meense taal­cur­sus weer op te pakken.

Deze avond heb ik alle afgeronde lessen gewist en ben weer net­jes begonnen met Basics 1:

Eng­lish Roman­ian
I am eu sunt
you are tu eşti
he / she is el / ea este
we are noi sun­tem
you are (pl.) voi sun­teţi
they are (masc. / fem.) ei / ele sunt

Of ik het deze keer wel ga vol­houden is nog maar de vraag. Het is best een moeil­ijke taal en in je een­t­je stud­eren zon­der feed­back van een docent of groeps­druk van je medestu­den­ten is lastig. Miss­chien moet ik het advies opvol­gen van een Zweedse col­le­ga die ik ont­moette in Leices­ter. Hij vertelde me dat uni­ver­si­tair onder­wi­js in Zwe­den gratis is. Ook voor niet-Zweedse ingezete­nen. Vol­gens hem zou ik me kun­nen aan­melden voor een col­lege Roe­meens die klas­sikaal gegeven wordt door een docent via een webex opzet. Klinkt als iets wat ik achter de hand moet houden indi­en ik opnieuw vast­loop tij­dens deze derde poging.

~ ~ ~

Geef een reactie