Duolingo in de herkansing

Eind van de maand ga ik weer naar Roe­menië. M’n zevende trip­je dit jaar als ik me niet ver­gis. En nog steeds spreek ik geen woord Roe­meens ondanks al mijn goede voorne­mens die ik eind vorig jaar had. Het leek me toen een mooie aan­lei­d­ing om de taal te leren nu ik de kans kreeg om er regel­matig naar toe te gaan. Helaas is het er niet van gekomen.

Twee keer heb ik een poging gewaagd. Eerst op de site van Goethe Ver­lag, maar die sprak me na een aan­vanke­lijk veel­belovende start toch niet aan. Een paar maan­den lat­er probeerde ik de Duolin­go app. Dat hield ik langer vol. Echter een week­je in Boul­der, Col­orado voor een inten­sieve work­shop ver­sto­orde het ritme. Een­maal weer thuis pak­te ik in plaats van de dagelijkse taal­lessen het dagelijks hard­lopen op.

Nu ik afgelopen maandag een vol­gende trip naar Roe­menië had geboekt wat bij toe­val samen­viel met de start van Stop­to­ber leek het me wel logisch om te stop­pen met mijn uit­stelge­drag. Opnieuw heb ik voor de Duolin­go meth­ode gekozen. Maar nu focus ik me op de desk­top ver­sie. Ik kreeg namelijk te horen dat je daar meer uit­leg over gram­mat­i­ca en spelling kunt opvra­gen dan bij de mobiele app.

Door op een mod­ule te klikken waar je toe­gang tot hebt (in mijn geval Basics 1 omdat ik weer van voor af aan ben begonnen) kun je niet alleen op ‘start’ klikken om met de les te begin­nen, maar ook op een sleu­tel of een lamp. De sleu­tel geeft je de mogelijkheid om via een test de mod­ule meteen af te ron­den in plaats van alle lessen te vol­gen. Het lam­p­je geeft je toe­gang tot een overzicht van taalkundi­ge tips die van nut kun­nen zijn bij de lessen uit de mod­ule.

Het is ver­vol­gens een kleine moeite om die tips naar een word doc­u­ment te kopiëren zodat je alti­jd een hand­ig naslag­w­erk bij de hand hebt, wat je eventueel ook nog kunt uit­brei­den met infor­matie die je op andere plaat­sen kunt vin­den.

Wat ik nog niet eerder ont­dekt had is dat je na het beant­wo­or­den van een vraag onder in het scherm kunt doork­likken naar een forum waar je een reac­tie kunt plaat­sen indi­en je niet begri­jpt waarom je antwo­ord niet goed was. De dis­cussies die daar ontstaat zijn waarde­volle aan­vulling op de stan­daard leer­stof en in veel gevallen leer je ook nog eens veel over de Roe­meense cul­tu­ur. En soms is het heel ver­make­lijk om te lezen.

Hopelijk lei­den al deze extra hulp­mid­de­len er toe dat ik het nu wat langer weet vol te houden.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets