Duolingo in de herkansing

Eind van de maand ga ik weer naar Roe­me­nië. M’n zeven­de trip­je dit jaar als ik me niet ver­gis. En nog steeds spreek ik geen woord Roe­meens ondanks al mijn goe­de voor­ne­mens die ik eind vorig jaar had. Het leek me toen een mooie aan­lei­ding om de taal te leren nu ik de kans kreeg om er regel­ma­tig naar toe te gaan. Helaas is het er niet van gekomen.

Twee keer heb ik een poging gewaagd. Eerst op de site van Goet­he Ver­lag, maar die sprak me na een aan­van­ke­lijk veel­be­lo­ven­de start toch niet aan. Een paar maan­den later pro­beer­de ik de Duo­lin­go app. Dat hield ik lan­ger vol. Ech­ter een week­je in Boul­der, Colo­ra­do voor een inten­sie­ve work­shop ver­stoor­de het rit­me. Een­maal weer thuis pak­te ik in plaats van de dage­lijk­se taal­les­sen het dage­lijks hard­lo­pen op.

Nu ik afge­lo­pen maan­dag een vol­gen­de trip naar Roe­me­nië had geboekt wat bij toe­val samen­viel met de start van Stop­to­ber leek het me wel logisch om te stop­pen met mijn uit­stel­ge­drag. Opnieuw heb ik voor de Duo­lin­go metho­de geko­zen. Maar nu focus ik me op de desktop ver­sie. Ik kreeg name­lijk te horen dat je daar meer uit­leg over gram­ma­ti­ca en spel­ling kunt opvra­gen dan bij de mobie­le app.

Door op een modu­le te klik­ken waar je toe­gang tot hebt (in mijn geval Basics 1 omdat ik weer van voor af aan ben begon­nen) kun je niet alleen op ‘start’ klik­ken om met de les te begin­nen, maar ook op een sleu­tel of een lamp. De sleu­tel geeft je de moge­lijk­heid om via een test de modu­le met­een af te ron­den in plaats van alle les­sen te vol­gen. Het lamp­je geeft je toe­gang tot een over­zicht van taal­kun­di­ge tips die van nut kun­nen zijn bij de les­sen uit de module.

Het is ver­vol­gens een klei­ne moei­te om die tips naar een word docu­ment te kopi­ë­ren zodat je altijd een han­dig naslag­werk bij de hand hebt, wat je even­tu­eel ook nog kunt uit­brei­den met infor­ma­tie die je op ande­re plaat­sen kunt vinden.

Wat ik nog niet eer­der ont­dekt had is dat je na het beant­woor­den van een vraag onder in het scherm kunt door­klik­ken naar een forum waar je een reac­tie kunt plaat­sen indien je niet begrijpt waar­om je ant­woord niet goed was. De dis­cus­sies die daar ont­staat zijn waar­de­vol­le aan­vul­ling op de stan­daard leer­stof en in veel geval­len leer je ook nog eens veel over de Roe­meen­se cul­tuur. En soms is het heel ver­ma­ke­lijk om te lezen.

Hope­lijk lei­den al deze extra hulp­mid­de­len er toe dat ik het nu wat lan­ger weet vol te houden.