Dit was het (Roemeense) nieuws

Alsof nieuws uit Roe­menië plots meer in de belang­stelling staat zodra ik mezelf verdiep in de Roe­meense taal. Zo voelt het althans. Maar het zal wel te mak­en hebben met onbe­wust selec­tieve per­cep­tie.

Hoe dan ook, bij mijn eerste poging nu een jaar gele­den waren het vooral de vele cor­rup­ti­eschan­dalen bin­nen de regeringspar­ti­jen die hun weg wis­ten te vin­den naar de kran­tenkop­pen in het buiten­land. Lat­er dit voor­jaar, toen ik het voor een tweede keer probeerde was er volop aan­dacht voor een Roe­meen die na jaren in het buiten­land te hebben gew­erkt bij zijn terug­keer te horen kreeg dat hij inmid­dels overleden was. Hilar­isch. En tragisch tegelijk. Want toen hij in hoger beroep ging werd dat afgewezen omdat hij daar­voor te laat was.

En nu, enkele dagen nadat ik Duolin­go in de herkans­ing heb gedaan lees ik het vol­gende in NRC:

Roe­menië maakt homo’s tot zon­de­bok in stri­jd tegen EU
Roe­menië houdt komend week­end een ref­er­en­dum over het homo­huwelijk. Dit moet de aan­dacht aflei­den van cor­rup­tie, waar­voor pre­mier Vior­i­ca Dan­cila zich woens­dag moest ver­ant­wo­or­den in het Europees Par­lement.

De cirkel is rond met de ver­wi­jz­ing naar de cor­rup­tie waarover ik een jaar gele­den las.

Het zal zek­er zo zijn dat pre­mier Dan­cila alles aan­gri­jpt om in eigen land reur­ing te creëeren zodat het nieuws dat hij op het mat­je moet komen in Brus­sel naar de achter­grond ver­schuift. Het ref­er­en­dum vormt een welkome aflei­d­ings­ma­n­oeu­vre want de goed­keur­ing klinkt oppor­tu­un in de oren wan­neer je bedenkt dat eerdere aan­vra­gen alti­jd wer­den afgewezen.

Op basis van mijn rond de tien trip­jes naar Cluj kan ik moeil­ijk bew­eren een Roe­menië-ken­ner te zijn. Daar­voor moet je min­i­maal een Bek­ende Ned­er­lan­der zijn, en dan had ik aan één over­nacht­ing al genoeg gehad. Maar wat ik geleerd heb is dat de Roe­meense samen­lev­ing op som­mige vlakken erg con­ser­vatief en religieus is. Tel daar­bij op dat het man­nelijk deel van de bevolk­ing nog veel macho-trek­jes ver­toond, en gesteld kan wor­den dat het voor de LHBT-gemeen­schap daar­door niet makke­lijk­er wordt. Zek­er als de hele cam­pagne in aan­loop naar het ref­er­en­dum ook nog eens zeer agressief ver­loopt.

Mocht ik niet voor­ti­jdig stop­pen met mijn Roe­meense taal­lessen dan zal ik waarschi­jn­lijk een dez­er dagen ook wel onbe­wust de uit­slag van het ref­er­en­dum onder ogen kri­j­gen. Hopelijk wint gezond ver­stand het van poli­tieke ophit­ser­ij.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets