Dit was het (Roemeense) nieuws

Als­of nieuws uit Roe­me­nië plots meer in de belang­stel­ling staat zodra ik mezelf ver­diep in de Roe­meen­se taal. Zo voelt het althans. Maar het zal wel te maken heb­ben met onbe­wust selec­tie­ve perceptie.

Hoe dan ook, bij mijn eer­ste poging nu een jaar gele­den waren het voor­al de vele cor­rup­tie­schan­da­len bin­nen de rege­rings­par­tij­en die hun weg wis­ten te vin­den naar de kran­ten­kop­pen in het bui­ten­land. Later dit voor­jaar, toen ik het voor een twee­de keer pro­beer­de was er vol­op aan­dacht voor een Roe­meen die na jaren in het bui­ten­land te heb­ben gewerkt bij zijn terug­keer te horen kreeg dat hij inmid­dels over­le­den was. Hila­risch. En tra­gisch tege­lijk. Want toen hij in hoger beroep ging werd dat afge­we­zen omdat hij daar­voor te laat was.

En nu, enke­le dagen nadat ik Duo­lin­go in de her­kan­sing heb gedaan lees ik het vol­gen­de in NRC:

Roe­me­nië maakt homo’s tot zon­de­bok in strijd tegen EU
Roe­me­nië houdt komend week­end een refe­ren­dum over het homo­hu­we­lijk. Dit moet de aan­dacht aflei­den van cor­rup­tie, waar­voor pre­mier Vio­ri­ca Dan­ci­la zich woens­dag moest ver­ant­woor­den in het Euro­pees Parlement.

De cir­kel is rond met de ver­wij­zing naar de cor­rup­tie waar­over ik een jaar gele­den las.

Het zal zeker zo zijn dat pre­mier Dan­ci­la alles aan­grijpt om in eigen land reu­ring te cre­ëe­ren zodat het nieuws dat hij op het mat­je moet komen in Brus­sel naar de ach­ter­grond ver­schuift. Het refe­ren­dum vormt een wel­ko­me aflei­dings­ma­noeu­vre want de goed­keu­ring klinkt oppor­tuun in de oren wan­neer je bedenkt dat eer­de­re aan­vra­gen altijd wer­den afgewezen.

Op basis van mijn rond de tien trip­jes naar Cluj kan ik moei­lijk bewe­ren een Roe­me­nië-ken­ner te zijn. Daar­voor moet je mini­maal een Beken­de Neder­lan­der zijn, en dan had ik aan één over­nach­ting al genoeg gehad. Maar wat ik geleerd heb is dat de Roe­meen­se samen­le­ving op som­mi­ge vlak­ken erg con­ser­va­tief en reli­gi­eus is. Tel daar­bij op dat het man­ne­lijk deel van de bevol­king nog veel macho-trek­jes ver­toond, en gesteld kan wor­den dat het voor de LHBT-gemeen­schap daar­door niet mak­ke­lij­ker wordt. Zeker als de hele cam­pag­ne in aan­loop naar het refe­ren­dum ook nog eens zeer agres­sief verloopt.

Mocht ik niet voor­tij­dig stop­pen met mijn Roe­meen­se taal­les­sen dan zal ik waar­schijn­lijk een dezer dagen ook wel onbe­wust de uit­slag van het refe­ren­dum onder ogen krij­gen. Hope­lijk wint gezond ver­stand het van poli­tie­ke ophitserij.