Digitale strijd

Jip­pie! We krij­gen super­snel inter­net! Tus­sen alle post was me de brief over glas­ve­zel in Lin­ge­waard wel opge­val­len, maar ik had ‘m nog niet gele­zen. Ik dacht dat het recla­me was naar aan­lei­ding van onze inschrij­ving om een aan­slui­ting te krij­gen. Het bleek een beves­ti­ging te zijn dat het alle­maal al in kan­nen en krui­ken is:

Wij heb­ben goed nieuws voor u. Wij gaan het glas­ve­zel­net­werk aan­leg­gen. Het bui­ten­ge­bied van Lin­ge­waard krijgt glas­ve­zel, dat staat vast!

Was gete­kend, Digi­ta­le Stad.

Huh? Digi­ta­le Stad? We deden toch zaken met Glas­ve­zel bui­ten­af? En daar had­den we te horen gekre­gen dat pas bij een inschrij­ving van mini­maal 50% van de aan­ge­schre­ven inwo­ners het glas­ve­zel er zou gaan komen. De ter­mijn daar­voor was vast­ge­steld op 18 novem­ber. Nu zou het dus al defi­ni­tief zijn vol­gens Digi­ta­le Stad. Maar ook bij Glas­ve­zel bui­ten­af? Want daar had­den we ons dus inge­schre­ven als poten­ti­ë­le klant.

Een tele­foon­tje naar Glas­ve­zel bui­ten­af lever­de niet zo heel veel op. Ja, Digi­ta­le Stad was een con­cur­rent die ook glas­ve­zel gaat aan­bie­den. Nee, bij Glas­ve­zel bui­ten­af was er nog geen keu­ze gemaakt dat het glas­ve­zel er defi­ni­tief zou komen. Hier­voor zou toch echt die drem­pel van 50% gehaald moe­ten worden.

Dan maar Digi­ta­le Stad gebeld. Daar kreeg ik iemand aan de tele­foon die de tijd nam om mijn vra­gen te beant­woor­den. In het kort komt het er op neer dat zij inder­daad een van de moge­lij­ke aan­bie­ders zijn om glas­ve­zel uit te rol­len in Lin­ge­waard. Bij hen is ech­ter al het besluit geno­men dat ze het gaan leg­gen onge­acht het aan­tal aan­mel­din­gen. Een belang­rijk ver­schil zit ‘m in de beta­ling van de vast­recht­ver­goe­ding. Bij Glas­ve­zel bui­ten­af kun je kie­zen voor een vast een­ma­lig bedrag van 1.900,- euro waar je een kor­ting van 300.- euro op krijgt indien je je voor 18 novem­ber inschrijft. Je kunt ech­ter ook kie­zen voor een maan­de­lijk­se beta­ling van 25,- euro. Die blijft dan wel altijd door­gaan. Bij Digi­ta­le stad heb je alleen de optie van een een­ma­li­ge beta­ling die dan weer wel gekop­peld is aan het aan­tal inschrij­vin­gen. Stan­daard is het bedrag 1.800,- euro, maar hoe meer men­sen zich inschrij­ven, hoe lager het bedrag. Bij 80% inschrij­vin­gen is de kor­ting 800,- euro.

Het bij­zon­de­re is nu dat de ter­mijn bij Digi­ta­le Stad op 20 novem­ber staat. In the­o­rie kan ik dus tot 18 novem­ber wach­ten bij Glas­ve­zel bui­ten­af of de drem­pel van 50% is gehaald. Zo ja, dan kan ik daar blij­ven indien ik bij­voor­beeld er de voor­keur aan geef om maan­de­lijks vast­recht­ver­goe­ding te beta­len. Wordt de drem­pel niet gehaald, wordt ook het con­tract nie­tig ver­klaard en kan ik met­een over­stap­pen op Digi­ta­le Stad. Dat zul­len waar­schijn­lijk een hoop men­sen doen die zich eerst bij Glas­ve­zel bui­ten­af had­den aan­ge­slo­ten. Waar­door de prijs ver­moe­de­lijk nog een stuk naar bene­den gaat.

De con­tact­per­soon bij Digi­ta­le Stad gaf toe dat het alle­maal wel wat ver­war­rend was en leg­de de schuld bij de gemeen­te die wat meer de regie had kun­nen voe­ren in de com­mu­ni­ca­tie rich­ting de bewo­ners. Hoe het ook zij, we krij­gen in ieder geval snel­ler inter­net. Alleen zal de aan­leg zelf niet al te snel gaan. Indien we een jaar van­af van­daag glas­ve­zel heb­ben dan mogen we al blij zijn.

~ ~ ~