Digitale strijd

Jip­pie! We kri­j­gen super­snel inter­net! Tussen alle post was me de brief over glasvezel in Linge­waard wel opgevallen, maar ik had ‘m nog niet gelezen. Ik dacht dat het reclame was naar aan­lei­d­ing van onze inschri­jv­ing om een aansluit­ing te kri­j­gen. Het bleek een beves­tig­ing te zijn dat het alle­maal al in kan­nen en kruiken is:

Wij hebben goed nieuws voor u. Wij gaan het glasvezel­netwerk aan­leggen. Het buitenge­bied van Linge­waard kri­jgt glasvezel, dat staat vast!

Was getek­end, Dig­i­tale Stad.

Huh? Dig­i­tale Stad? We deden toch zak­en met Glasvezel buite­naf? En daar had­den we te horen gekre­gen dat pas bij een inschri­jv­ing van min­i­maal 50% van de aangeschreven inwon­ers het glasvezel er zou gaan komen. De ter­mi­jn daar­voor was vast­gesteld op 18 novem­ber. Nu zou het dus al defin­i­tief zijn vol­gens Dig­i­tale Stad. Maar ook bij Glasvezel buite­naf? Want daar had­den we ons dus ingeschreven als poten­tiële klant.

Een tele­foon­t­je naar Glasvezel buite­naf leverde niet zo heel veel op. Ja, Dig­i­tale Stad was een con­cur­rent die ook glasvezel gaat aan­bieden. Nee, bij Glasvezel buite­naf was er nog geen keuze gemaakt dat het glasvezel er defin­i­tief zou komen. Hier­voor zou toch echt die drem­pel van 50% gehaald moeten wor­den.

Dan maar Dig­i­tale Stad gebeld. Daar kreeg ik iemand aan de tele­foon die de tijd nam om mijn vra­gen te beant­wo­or­den. In het kort komt het er op neer dat zij inder­daad een van de mogelijke aan­bieders zijn om glasvezel uit te rollen in Linge­waard. Bij hen is echter al het besluit genomen dat ze het gaan leggen ongeacht het aan­tal aan­meldin­gen. Een belan­grijk ver­schil zit ‘m in de betal­ing van de vas­trechtver­goed­ing. Bij Glasvezel buite­naf kun je kiezen voor een vast een­ma­lig bedrag van 1.900,- euro waar je een kort­ing van 300.- euro op kri­jgt indi­en je je voor 18 novem­ber inschri­jft. Je kunt echter ook kiezen voor een maan­delijkse betal­ing van 25,- euro. Die bli­jft dan wel alti­jd door­gaan. Bij Dig­i­tale stad heb je alleen de optie van een een­ma­lige betal­ing die dan weer wel gekop­peld is aan het aan­tal inschri­jvin­gen. Stan­daard is het bedrag 1.800,- euro, maar hoe meer mensen zich inschri­jven, hoe lager het bedrag. Bij 80% inschri­jvin­gen is de kort­ing 800,- euro.

Het bij­zon­dere is nu dat de ter­mi­jn bij Dig­i­tale Stad op 20 novem­ber staat. In the­o­rie kan ik dus tot 18 novem­ber wacht­en bij Glasvezel buite­naf of de drem­pel van 50% is gehaald. Zo ja, dan kan ik daar bli­jven indi­en ik bijvoor­beeld er de voorkeur aan geef om maan­delijks vas­trechtver­goed­ing te betal­en. Wordt de drem­pel niet gehaald, wordt ook het con­tract nietig verk­laard en kan ik meteen over­stap­pen op Dig­i­tale Stad. Dat zullen waarschi­jn­lijk een hoop mensen doen die zich eerst bij Glasvezel buite­naf had­den aanges­loten. Waar­door de pri­js ver­moedelijk nog een stuk naar bene­den gaat.

De con­tact­per­soon bij Dig­i­tale Stad gaf toe dat het alle­maal wel wat ver­war­rend was en legde de schuld bij de gemeente die wat meer de regie had kun­nen voeren in de com­mu­ni­catie richt­ing de bewon­ers. Hoe het ook zij, we kri­j­gen in ieder geval sneller inter­net. Alleen zal de aan­leg zelf niet al te snel gaan. Indi­en we een jaar vanaf van­daag glasvezel hebben dan mogen we al blij zijn.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets