Opkomst

We zijn inmid­dels enke­le dagen ver­der en ik log nog iede­re avond in op Duo­lin­go om een aan­tal kor­te les­sen Roe­meen­se taal te vol­gen. In dit tem­po zal ik mini­maal een vijf­tal jaren nodig heb­ben voor­al­eer ik de basis van het Roe­meens onder de knie heb, maar dat deert me niet. Ik pro­beer het ten­min­ste. En ik volg het Roe­meen­se nieuws wat aandachtiger.

Bij deze kan ik daar­om met eni­ge opluch­ting ver­mel­den dat de uit­komst van het refe­ren­dum om een huwe­lijk tus­sen per­so­nen van het­zelf­de geslacht te ver­bie­den wegens een te lage opkomst niet gel­dig is. Slechts 20% van de kies­ge­rech­tig­den had een stem uit­ge­bracht, ter­wijl dat mini­maal 30% moest zijn. Zor­ge­lijk is wel dat rond de 90% van deze stem­mers voor een ver­bod stem­den. Dat geeft aan dat de ach­ter­ban van de Coa­li­tie voor Fami­lies (een con­ser­va­tie­ve orga­ni­sa­tie die het refe­ren­dum had aan­ge­vraagd) een behoor­lij­ke omvang heeft.

Dan was de opkomst in Cluj-Napo­ca (althans rela­tief gezien) bedui­dend beter. In de stad waar ik voor mijn werk het afge­lo­pen jaar vaak ben geweest werd tij­dens het Fes­ti­va­lul Inter­na­ti­o­nal de Car­te Tran­sil­vania een lees­es­ta­fet­te geor­ga­ni­seerd waar­bij zo veel moge­lijk men­sen zo lang moge­lijk om de beurt een stuk­je tekst zou­den voor­le­zen uit het werk van Mihai Emi­nes­cu, een van de beroemd­ste dich­ters van Roe­me­nië. Om in het Guin­ness Book of Records te komen moesten er mini­mi­aal 3100 lezers mee­doen. Uit­ein­de­lijk stap­ten er meer dan 3800 boek­lief­heb­bers het podi­um op en duur­de de voor­lees­ses­sie 10 uur en 20 minuten.

Hoe­wel de orga­ni­sa­tie nog wacht op de offi­ci­ë­le goed­keu­ring van hun record­po­ging kan deze actie me meer beko­ren dan de nega­tie­ve insteek van het refe­ren­dum. Lie­ver het eren van een dich­ter uit lang ver­vlo­gen tij­den wiens werk nog altijd spring­le­vend blijkt dan het res­tau­re­ren van ortho­doxe denk­beel­den die vol­le­dig ach­ter­haald zijn.