Opkomst

We zijn inmid­dels enkele dagen verder en ik log nog iedere avond in op Duolin­go om een aan­tal korte lessen Roe­meense taal te vol­gen. In dit tem­po zal ik min­i­maal een vijf­tal jaren nodig hebben vooraleer ik de basis van het Roe­meens onder de knie heb, maar dat deert me niet. Ik probeer het ten­min­ste. En ik volg het Roe­meense nieuws wat aan­dachtiger.

Bij deze kan ik daarom met enige oplucht­ing ver­melden dat de uitkomst van het ref­er­en­dum om een huwelijk tussen per­so­n­en van het­zelfde ges­lacht te ver­bieden wegens een te lage opkomst niet geldig is. Slechts 20% van de kies­gerechtig­den had een stem uit­ge­bracht, ter­wi­jl dat min­i­maal 30% moest zijn. Zorgelijk is wel dat rond de 90% van deze stem­mers voor een ver­bod stem­den. Dat geeft aan dat de achter­ban van de Coal­i­tie voor Fam­i­lies (een con­ser­vatieve organ­isatie die het ref­er­en­dum had aangevraagd) een behoor­lijke omvang heeft.

Dan was de opkomst in Cluj-Napoca (althans relatief gezien) beduidend beter. In de stad waar ik voor mijn werk het afgelopen jaar vaak ben geweest werd tij­dens het Fes­ti­val­ul Inter­na­tion­al de Carte Tran­sil­va­nia een leeses­tafette geor­gan­iseerd waar­bij zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk om de beurt een stuk­je tekst zouden voor­lezen uit het werk van Mihai Emi­nes­cu, een van de beroemd­ste dichters van Roe­menië. Om in het Guin­ness Book of Records te komen moesten er min­imi­aal 3100 lez­ers mee­doen. Uitein­delijk stapten er meer dan 3800 boek­liefheb­bers het podi­um op en duurde de voor­leessessie 10 uur en 20 minuten.

Hoewel de organ­isatie nog wacht op de offi­ciële goed­keur­ing van hun record­poging kan deze actie me meer beko­ren dan de negatieve insteek van het ref­er­en­dum. Liev­er het eren van een dichter uit lang vervlo­gen tij­den wiens werk nog alti­jd springlevend blijkt dan het restau­r­eren van ortho­doxe denkbeelden die volledig achter­haald zijn.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets