Wanbetaler

Breng­plicht. Ik had er niet eer­der van gehoord. De dame die ik aan de lijn kreeg van het bedrijf waar mijn rechts­bij­stand in onder­ge­bracht leg­de het mij gedul­dig uit. Wat ik ervan begreep is dat je als con­su­ment in bepaal­de geval­len niet alleen dui­de­lijk moet ver­mel­den bij het afre­ke­nen wat je hebt ver­bruikt maar ook nog eens goed moet con­tro­le­ren of dat wat ver­vol­gens in reke­ning wordt gebracht wel klopt. Dat had ik dus ver­zuimd. Ondanks dat ik mis­schien in goed ver­trou­wen had gehan­deld had ik juri­disch gezien geen ruim­te voor onderhandeling.

Tijd voor wat ach­ter­grond­in­fo. Van­daag ont­ving ik een brief van de deur­waar­der dat ik zon­der te beta­len had getankt bij het tank­sta­ti­on hier om de hoek. Ik was me van geen kwaad bewust. Op mijn betaal­re­ke­ning zag ik dat op de bewus­te dag een bedrag van 3 euro was afge­schre­ven op exact het tijd­stip dat in de brief ver­meld stond. Blijk­baar was ik dus bin­nen geweest en had betaald voor iets anders dan het tan­ken. Kauw­gum of zoiets.

Op naar het tank­sta­ti­on. Daar was een uit­zend­kracht aan het werk die me niet ver­der kon hel­pen. Dan maar naar het hoofd­kan­toor gebeld waar me uit de doe­ken werd gedaan dat op de video­beel­den dui­de­lijk te zien was dat ik bui­ten had getankt, naar bin­nen was gegaan, een ver­sna­pe­ring had uit­ge­zocht en alleen daar­voor had betaald. Zon­der te ver­mel­den dat ik had getankt.

Nu is het zo dat dit tank­sta­ti­on rede­lijk klein­scha­lig is. Bij de pomp waar ik tank kan ik zo zien wie er ach­ter de kas­sa staat. Die­ge­ne kan mij ook zien. In het geval dat ik naar bin­nen loop en door wat voor omstan­dig­he­den dan ook ver­geet te zeg­gen dat ik heb getankt zou de kas­sa­me­de­wer­ker op z’n minst kun­nen vra­gen wat ik zoal bij de pomp heb gedaan in de paar minu­ten dat ik er met mijn auto heb doorgebracht.

Ik vroeg of de video ook geluid had. Nee. Hoe viel er dan op te maken dat ik niet had ver­meld dat ik getankt had? Dat had de kas­sa­me­de­wer­ker later ver­teld. Het was dus zijn woord tegen het mij­ne? Klopt. Kon het zijn dat de kas­sa­me­de­wer­ker mis­schien zelf ver­ge­ten was het bedrag van het tan­ken door te bere­ke­nen. Nee. Want? Want de kas­sa­me­de­wer­ker had ver­teld dat ik niet gezegd had dat ik had getankt. Dus zijn woord tegen het mij­ne? Klopt. Had de kas­sa­me­de­wer­ker er mij dan niet op kun­nen wij­zen dat ik ook getankt had in het geval dat ik het niet gezegd zou heb­ben. Nee. Want? Omdat ik zelf de plicht heb om dat te zeg­gen. En omdat ik ook nog eens moet chec­ken of het bedrag klopt met wat ik heb afgenomen.

De breng­plicht dus.

Voor de vorm gaf ik nog aan dat ik sinds­dien mini­maal vier keer ben komen tan­ken voor­dat die brief bij mij bezorgd werd. Ik heb een rede­lijk opval­lend geel autootje. De kas­sa­me­de­wer­ker had aan­ge­ge­ven dat de bestuur­de van een gele auto niet had betaald. Er hing zelfs een brief­je bij de kas­sa had ik van­daag gezien. Dus ze had­den me al ver­schei­de­ne keren kun­nen aan­spre­ken op mijn mis­da­dig gedrag (waar­bij het vreemd is dat ik gewoon om de tien dagen trouw bleef komen tan­ken mocht ik seri­eus van plan zijn geweest om één tank­beurt moed­wil­lig niet te beta­len) en dan had ik zon­der pro­ble­men en met het schaam­rood op mijn kaken als­nog betaald. Want nu werd me een extra toe­slag van 50 euro door de strot geduwd aan admi­ni­stra­tie­kos­ten. Dat was dan niet nodig geweest.

Daar werd ver­der niet op inge­gaan. Ik had beter moe­ten oplet­ten. En daar bleef het bij. Met de terug­kop­pe­ling van de rechts­bij­stand zit er niets anders op dan snel te beta­len gezien het beperkt aan­tal dagen dat je hebt om een en ander uit te zoeken.

Voort­aan ga ik als wan­be­ta­ler door het leven. Een eind­je ver­der­op is een goed­ko­pe­re onbe­man­de ves­ti­ging. Mis­schien dat ik daar voort­aan maar ga tanken.