Paddestoelen

Het mooie weer blijft maar voort­du­ren en een van de bij­kom­stig­he­den is dat ik nog steeds elke week het gras moet maai­en. Geen klus waar ik echt tegen­op zie maar het kost wel wat tijd, dus even­tjes snel tus­sen­door doen zit er niet echt in. Van­daag was de voor­tuin als eer­ste aan de beurt.

Toen ik alles in gereed­heid bracht om met de klus te begin­nen liep ik ook even door de tuin om te zien of er geen al te gro­te voor­wer­pen lagen die het mes van de gras­maai­er kon­den bescha­di­gen. Het had ten­slot­te toch een aan­tal keren flink gewaaid de afge­lo­pen dagen. De oogst bleef beperkt tot wat tak­ken tot­dat ik dacht enke­le ste­nen te zien lig­gen. Of waren het uit­werp­se­len van een of ander dier?

Nade­re inspec­tie toon­de aan dat het pad­de­stoe­len waren. Glan­zend brui­ne exem­pla­ren die van dicht­bij wel van eiken­hout leken te zijn. Ik heb er voor­zich­tig omheen gemaaid.

Later, in de ach­ter­tuin zag ik enke­le ande­re bij­zon­de­re pad­de­stoe­len. Ten­min­ste voor mij als leek zagen ze er opval­lend uit. Ze ston­den niet in het gras maar sta­ken boven het hout­schors uit wat als bodem­be­dek­ker tus­sen de plan­ten is gestrooid om het onkruid wat in te tomen. Het leek als­of de pad­de­stoe­len waren gebar­sten van­we­ge de droog­te. Maar dat is mijn eigen inter­pre­ta­tie. Mis­schien horen ze wel zo te zijn. In ieder geval heb ik ze ook laten staan.