20181021

Ik was al vroeg wak­ker van­och­tend. Met een dub­bel gevoel. Eigen­lijk zou ik rond een uur of tien aan­we­zig moe­ten zijn voor een trail­run in het cen­trum van Arn­hem. In de zomer had ik me opge­ven om net als vorig jaar aan de 4ParkenCityTrail mee te doen. Deze keer niet de 8 maar de 16 kilometer.

Alleen had ik sinds de Brid­ge to Brid­ge (9 sep­tem­ber) niet meer noe­mens­waar­dig getraind. Een terug­ke­ren­de loop­dip waar ik wel vaker last van heb in com­bi­na­tie met enke­le trip­jes voor het werk naar het bui­ten­land had­den het strak­ke rit­me doen ver­sto­ren. En om dan 16 km met flink wat hoog­te­ver­schil te gaan ren­nen… Nee, dat zag ik niet zit­ten. Dus besloot ik thuis te blij­ven en ver­der te wer­ken aan het in orde bren­gen van mijn hui­di­ge web­si­te (deze dus, waar­op je nu zit te lezen). Er waren nog een hoop blog­posts die nadat ik ze over­ge­zet had van petepel.nl plots last had­den van gebro­ken links en mis­sen­de afbeel­din­gen. Iets had ik ken­ne­lijk niet hele­maal goed gedaan en nu zat er niets anders op dan hand­ma­tig een en ander aan te pas­sen. Een tijd­ro­vend klusje.

Maar het bleef kna­gen. Hier zat ik dan in mijn stu­deer­ka­mer ter­wijl het weer bui­ten steeds mooi­er werd. Had ik dan mis­schien toch gewoon moe­ten gaan? Zo erg zou mijn con­di­tie toch niet ach­ter­uit gehold zijn? Boven­dien was er in de nieuws­brief aan­ge­ge­ven dat er dit jaar voor een ande­re opzet was geko­zen. De tijds­re­gi­stra­tie zou ach­ter­we­ge blij­ven om een­ie­der de kans te geven onder­weg te genie­ten van al het moois dat te zien is in de stads­par­ken. Zo kon men wat foto’s nemen en ook wat lan­ger blij­ven rus­ten bij de bevoor­ra­dings­pun­ten. Op je gemak en met stuk­jes in wan­del­tem­po tus­sen­door moest het zelfs mij toch luk­ken om 16 kilo­me­ter uit te hobbelen?

Het was ech­ter al te laat. De afmel­ding was al door­ge­ge­ven. Er zat niets anders op dan ‘gewoon’ te gaan hard­lo­pen. En dan mini­maal 8 kilo­me­ter zon­der af te zak­ken naar een wan­del­tem­po. Dat viel nog niet mee. De laat­ste twee kilo­me­ters gin­gen moei­zaam. Het was de beves­ti­ging die ik nodig had om mij­zelf niet lan­ger voor de gek te hou­den. Zon­der trai­ning heb ik hele­maal niets te zoe­ken op een run die ver­der gaat dan 10 kilo­me­ter. Zelfs als je af en toe rus­tig aan mag doen.

Later op de dag zat ik weer vro­lijk ver­der te wer­ken aan deze web­si­te. Nor­maal gespro­ken ben ik niet zo van de sta­tis­tie­ken maar omdat het hier een nieuw domein betreft was ik wel benieuwd of ik gevon­den zou wor­den. Daar­om had ik beslo­ten om toch maar eens tij­de­lijk een plu­gin te instal­le­ren die wat inzicht kon geven in het bezoek. Dat was ver­ge­le­ken met petepel.nl erg aan de lage kant. Of beter, zo laag dat ik blij mocht zijn als er een keer een spam­mer langs kwam om een bericht­je ach­ter te laten. Van­af begin okto­ber ging het ech­ter wat beter. Waar­schijn­lijk omdat ik wat vaker een upda­te wist te plaatsen.

Wat er ech­ter van­af afge­lo­pen woens­dag gaan­de is dat weet ik niet. Ineens schiet het aan­tal bezoe­ken als een raket omhoog. Rela­tief gezien ten­min­ste. Het aan­tal bezoe­kers blijft ech­ter nage­noeg het­zelf­de. Geen idee wat hier aan de hand is. Mis­schien zijn het programma’s die mijn web­si­te indexe­ren of zo, want ik zie niet dat er een bepaal­de blog­post boven­uit stijgt ten opzich­te van de rest.

Ach, het geeft uit­ein­de­lijk voor­al een beet­je vol­doe­ning dat het ik niet alle­maal voor niks zit te doen. Want ik ben nog lang niet klaar met het monnikenwerk.