Strafwerk

Ik was al vroeg wakker vanocht­end. Met een dubbel gevoel. Eigen­lijk zou ik rond een uur of tien aan­wezig moeten zijn voor een trail­run in het cen­trum van Arn­hem. In de zomer had ik me opgeven om net als vorig jaar aan de 4ParkenCityTrail mee te doen. Deze keer niet de 8 maar de 16 kilo­me­ter.

Alleen had ik sinds de Bridge to Bridge (9 sep­tem­ber) niet meer noe­menswaardig getraind. Een terugk­erende loopdip waar ik wel vak­er last van heb in com­bi­natie met enkele trip­jes voor het werk naar het buiten­land had­den het strakke ritme doen ver­storen. En om dan 16 km met flink wat hoogtev­er­schil te gaan ren­nen… Nee, dat zag ik niet zit­ten. Dus besloot ik thuis te bli­jven en verder te werken aan het in orde bren­gen van mijn huidi­ge web­site (deze dus, waarop je nu zit te lezen). Er waren nog een hoop blog­posts die nadat ik ze overgezet had van petepel.nl plots last had­den van gebro­ken links en mis­sende afbeeldin­gen. Iets had ik ken­nelijk niet hele­maal goed gedaan en nu zat er niets anders op dan hand­matig een en ander aan te passen. Een tij­drovend klus­je.

Maar het bleef kna­gen. Hier zat ik dan in mijn studeerkamer ter­wi­jl het weer buiten steeds mooier werd. Had ik dan miss­chien toch gewoon moeten gaan? Zo erg zou mijn con­di­tie toch niet achteruit gehold zijn? Boven­di­en was er in de nieuws­brief aangegeven dat er dit jaar voor een andere opzet was gekozen. De tijd­sreg­is­tratie zou achter­wege bli­jven om eenieder de kans te geven onder­weg te geni­eten van al het moois dat te zien is in de stadsparken. Zo kon men wat foto’s nemen en ook wat langer bli­jven rusten bij de bevoor­rad­ingspun­ten. Op je gemak en met stuk­jes in wan­del­tem­po tussendoor moest het zelfs mij toch lukken om 16 kilo­me­ter uit te hobbe­len?

Het was echter al te laat. De afmeld­ing was al doorgegeven. Er zat niets anders op dan ‘gewoon’ te gaan hard­lopen. En dan min­i­maal 8 kilo­me­ter zon­der af te zakken naar een wan­del­tem­po. Dat viel nog niet mee. De laat­ste twee kilo­me­ters gin­gen moeiza­am. Het was de beves­tig­ing die ik nodig had om mijzelf niet langer voor de gek te houden. Zon­der train­ing heb ik hele­maal niets te zoeken op een run die verder gaat dan 10 kilo­me­ter. Zelfs als je af en toe rustig aan mag doen.

Lat­er op de dag zat ik weer vrolijk verder te werken aan deze web­site. Nor­maal gespro­ken ben ik niet zo van de sta­tistieken maar omdat het hier een nieuw domein betre­ft was ik wel benieuwd of ik gevon­den zou wor­den. Daarom had ik besloten om toch maar eens tijdelijk een plu­g­in te installeren die wat inzicht kon geven in het bezoek. Dat was vergeleken met petepel.nl erg aan de lage kant. Of beter, zo laag dat ik blij mocht zijn als er een keer een spam­mer langs kwam om een bericht­je achter te lat­en. Vanaf begin okto­ber ging het echter wat beter. Waarschi­jn­lijk omdat ik wat vak­er een update wist te plaat­sen.

Wat er echter vanaf afgelopen woens­dag gaande is dat weet ik niet. Ineens schi­et het aan­tal bezoeken als een raket omhoog. Relatief gezien ten­min­ste. Het aan­tal bezoek­ers bli­jft echter nage­noeg het­zelfde. Geen idee wat hier aan de hand is. Miss­chien zijn het programma’s die mijn web­site index­eren of zo, want ik zie niet dat er een bepaalde blog­post bove­nu­it sti­jgt ten opzichte van de rest.

Ach, het geeft uitein­delijk vooral een beet­je vol­doen­ing dat het ik niet alle­maal voor niks zit te doen. Want ik ben nog lang niet klaar met het mon­niken­werk.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets