20181022

De drie dagen regel

Ergens las ik deze week de ant­woor­den op een vraag van iemand die wil­de weten of het wel goed is om iede­re dag te gaan hard­lo­pen. Tus­sen alle reac­ties viel er een­tje op. Het was van een man die aan­gaf dat hij de voor­keur gaf aan de drie dagen regel in plaats van de ver­plich­ting om iede­re dag te gaan.

De drie dagen regel.

Ik had er nog nooit van gehoord en kon me er ook niet met­een een beeld bij vor­men. Zou het drie dagen hard­lo­pen zijn en dan ver­plicht een dag uit­rus­ten? Of om de drie dagen gaan hard­lo­pen? Nee, het zat anders in elkaar (ten­min­ste, zo is het blij­ven han­gen in mijn herinnering):

  • nooit meer dan drie dagen ach­ter elkaar hardlopen
  • nooit meer dan drie dagen ach­ter elkaar niet hardlopen

Het had even tijd nodig om te bezin­ken. Maar hoe vaker ik er over nadacht, hoe beter ik vond dat de regel in elkaar zat.

Mocht je heel fana­tiek wil­len trai­nen dan kon je drie dagen op rij gaan, een dag uit­rus­ten en de vol­gen­de dag opnieuw drie dagen ach­ter elkaar gaan ren­nen voor­dat je weer een dag­je pau­ze moet nemen.

Tij­dens een loop­dip kun je het omge­keer­de han­te­ren. Een dag­je hard­lo­pen gevolgd door drie dagen rust. Enzovoort.

Maar de vari­an­ten zijn wel­haast onbe­perkt. Zolang je maar de drie dagen regel niet overtreedt:

  • nooit meer dan drie dagen ach­ter elkaar hardlopen
  • nooit meer dan drie dagen ach­ter elkaar niet hardlopen

Van­daag rea­li­seer­de ik me dat deze regel natuur­lijk niet beperkt hoeft te blij­ven tot het hard­lo­pen. Het past ook pri­ma bij ande­re acti­vi­tei­ten. Of bij het eigen maken van nieu­we gewoontes.

Ik vind de regel ver­der veel ster­ker dan wat ik een aan­tal jaar gele­den bij Leo Babau­ta las in Zen Habits:

It’s OK to miss one day, but never miss two days in a row. […] Use the mis­sed day as feed­back that your habit method needs to be adjusted.
[p.70–71, Zen Habits, Leo Babauta]

De drie dagen regel geeft meer moge­lijk­he­den om te kun­nen scha­ke­len tus­sen ver­snel­ling of ver­tra­ging en alles wat daar tus­sen zit. Dat houdt je aan de gang, ter­wijl de regel bij Leo Babau­ta tot een voor­tij­dig ein­de kan lei­den wan­neer je de twee­de dag ook in gebre­ke blijft.

Mis­schien moet ik deze regel eens gaan toe­pas­sen op mijn blog­ge­drag bedenk ik me nu opeens.

Geef een antwoord