20181024

Rea­li­ty­check. Deze och­tend een test op de bus gedaan waar­van ik ooit dacht dat het nog heel lang zou duren voor­dat ik in de leef­tijds­ca­te­go­rie zou val­len waar­voor dit van toe­pas­sing is. Maar ik ben onder­tus­sen de 55 jaar gepas­seerd en dan mag je voort­aan met de oude men­sen en din­gen die voor­bij gaan mee­doen. Toch wel even wen­nen ondanks dat ik mezelf blijf voor­hou­den dat leef­tijd slechts een num­mer is.

~ ~ ~

Hier vlak­bij schu­ren de sche­pen over de bodem van de Waal bij Nij­me­gen van­we­ge de aan­hou­den­de droog­te in Euro­pa. Ook in onze tuin blijft het behel­pen en moe­ten we nog gere­geld de grond­wa­ter­pomp aan­zwen­ge­len om de jon­ge aan­plant van water te voor­zien. Maar nu is het dan ein­de­lijk weer eens aan het mie­ze­ren. Nooit gedacht dat ik me daar nog eens druk over zou gaan maken.

~ ~ ~

Ik wil­de aan het nieu­we sei­zoen van Dare­de­vil op Net­flix begin­nen, maar kreeg de tip dat ik dan eerst een sei­zoen The Defen­ders moest kij­ken want daar speelt Dare­de­vil ook in mee en dat maakt het mak­ke­lij­ker om sei­zoen 3 te vol­gen. Alleen moet je voor­dat je The Defen­ders gaat kij­ken eigen­lijk ook alle eer­ste sei­zoe­nen (of soms zelfs meer­de­re) gaan zien van de ver­schil­len­de super­hel­den die daar in mee­spe­len (Iron Fist, Jes­si­ca Jones, Luke Cage):

Dare­de­vil sei­zoen 1 (al gezien)
Jes­si­ca Jones sei­zoen 1 (hal­ver­we­ge)
Dare­de­vil sei­zoen 2 (al gezien)
Luke Cage sei­zoen 1
Iron Fist sei­zoen 1 (al gezien)
The Defen­ders
The Punis­her (al gezien)
Jesi­ca Jones sei­zoen 2
Luke Cage sei­zoen 2

Dat bete­kent in mijn geval dat tegen de tijd ik ein­de­lijk zover ben om aan sei­zoen 3 van Dare­de­vil te kun­nen begin­nen de serie waar­schijn­lijk al lang en breed van Net­flix is gehaald. Laat ik maar wat gaan lezen. Oude Mar­vel comics bij­voor­beeld. Maar waar te beginnen?

~ ~ ~

Met Inge ging ik naar een oog­lid­cor­rec­tiekli­niek. Zij als pati­ënt, ik als chauf­feur. Tij­dens de ingreep bleef ik ach­ter in de wacht­ka­mer. Ze had­den wifi. Het wacht­woord was oog­lid­cor­rec­tie. Dat ver­zin ik niet. Maar het is wel mak­ke­lijk te raden. Daar­om met­een een VPN erover­heen gegooid. De cor­rec­tie duur­de hoog­uit een half uur­tje. Daar­na moest ze nog een tijd­je blij­ven zit­ten en kwam er een assis­ten­te regel­ma­tig con­tro­le­ren of de wond­jes niet te lang ble­ven bloe­den. Er zaten nog meer vrou­wen te wach­ten op een behan­de­ling. Alle­maal erg ner­veus. Geluk­kig kon Inge hen gerust­stel­len dat het alle­maal wel mee­viel. Dat was het sein voor typi­sche mei­den­bra­vou­re dat ze ten­slot­te het ech­te ster­ke geslacht waren en wel voor hete­re vuren had­den gestaan dan wat prik­jes en snij­wond­jes. Ik voel­de niet de behoef­te hen te corrigeren.