20181026

Dit is geen zons­op­gang. De zon komt op in het oos­ten en de foto geeft een beeld van het uit­zicht op het wes­ten. Van­och­tend ver­trok ik naar het werk en zag deze oran­je gloed toen ik de weg voor ons huis op draai­de. Waar­schijn­lijk is het licht afkom­stig van de kas­sen die ver­der­op staan. Niet altijd is het zo dui­de­lijk aan­we­zig als nu maar blijft het beperkt tot een wazi­ge sche­mer. Zelfs op de snel­weg bij Bem­mel was het goed te zien. Als­of er een flin­ke brand woedde.


De #MAGA­bom­ber is opge­pakt. Of in ieder geval iemand die men op basis van ver­ge­lij­kend DNA onder­zoek als poten­ti­eel dader ziet. Vol­le­di­ge naam en profielfoto’s wor­den al veel­vul­dig gedeeld via soci­al media. Maar wat mij voor­al bezig­hield was een film­pje met daar­op leden van de FBI (denk ik) die druk doen­de waren het bestel­bus­je van de ver­dach­te te bedek­ken. Daar­mee ver­ge­le­ken is mijn onhan­dig geklun­gel om een bed op te maken een toon­beeld van effi­ci­ën­tie. Wat een ama­teurs. En ik was niet de eni­ge die het dacht:

Me trying to get a fit­ted sheet on the bed: pic.twitter.com/EzjYFSAx9P

— Julio Rosas (@Julio_Rosas11) 26 okto­ber 2018


Het houdt nog niet over maar het lijkt er op dat meer bezoe­kers de weg naar mijn nieu­we site weten te vin­den. Aan­ge­zien ik alleen maar op inst­agram en twit­ter zit, en dan ook nog eens met wei­nig tot geen vol­gers, kan ik ook niet echt recla­me maken om meer publiek te trek­ken. Nu is dat nooit echt het aller­be­lang­rijk­ste geweest voor mijn blog­gen maar een beet­je aan­loop is toch wel fijn. Daar­om ben ik vol­op bezig om via het opscho­nen van mijn tref­woor­den bij de (oude) blog­posts en ande­re SEO-tips mijn vind­baar­heid in de zoek­ma­chi­nes te ver­gro­ten. Wel­licht dat dat posi­tie­ve resul­ta­ten laat zien.