20181027

Nu het er steeds meer op lijkt dat de opge­pak­te ver­dach­te daad­wer­ke­lijk de #MAGA­bom­ber is dui­ken er over­al ver­ha­len over hem op in de media. Niets nieuws onder de zon. Zo is daar ook een vrou­we­lijk poli­tiek ana­list die regel­ma­tig op tele­vi­sie komt. Zij roept nu Twit­ter ter ver­ant­woor­ding waar­om er niet is inge­gre­pen toen de per­soon die is opge­pakt een bedrei­ging aan haar adres op twit­ter plaatste met als afslui­ting ‘Hug your loved ones real clo­se eve­ry time you lea­ve you home’. Voor Twit­ter was het geen reden om het account te slui­ten of z’n minst de tweet te verwijderen:

Ik blijf dat vreemd vin­den. Ja, vrij­heid van menings­ui­ting staat voor mij ook voor­op maar waar­om kan een plat­form als Twit­ter niet gewoon strik­te­re regels han­te­ren als het om bedrei­gin­gen gaat? Dat staat toch los van een menings­ui­ting? Er is wat mij betreft een ver­schil tus­sen ‘ik ben het god­ver­dom­me niet met je eens’ en ‘ik zal je god­ver­dom­me eens op komen zoe­ken en laten voe­len wie hier de waar­heid in pacht heeft’. Laat als een expe­ri­ment eerst eens dat twee­de voor­beeld ver­wij­derd wor­den en dan kan later beke­ken wor­den of het nodig is om zo’n eer­ste voor­beeld ook te ver­wij­de­ren. Het kan goed zijn dat onder­tus­sen een hoop tweeps afscheid heb­ben geno­men van Twit­ter omdat ze daar niet meer onge­remd uit hun dak kun­nen gaan. Een posi­tief col­la­te­ral dama­ge effect, zeg maar.


Bij het bood­schap­pen doen nam ik met­een enke­le gro­te zak­ken peper­no­ten mee voor mijn collega’s in Cluj die er hele­maal weg van zijn. Zeker die met een cho­co­la­de­laag­je. Op de ver­pak­king Sin­ter­klaas en pie­ten. Gekleur­de pie­ten wel­te­ver­staan. Geen zwar­te pie­ten. En zo hoort het onder­tus­sen. Daar hoe­ven we alle­maal niet zo ver­krampt over te doen. Er gaat geen tra­di­tie ver­lo­ren. We pas­sen ons als moder­ne bur­gers aan aan moder­ne tij­den. Hoe moei­lijk kan dat zijn?

Omdat ik zel­den of nooit bij de Albert Heijn kom heb ik de VOC peper­no­ten niet gezien. Die zou ik heb­ben laten staan. Wat een dom­me actie. En dan ver­vol­gens kran­ten­kop­pen en door­ge­sla­gen PVV’ers die gil­len dat na Zwar­te Piet nu de peper­no­ten aan de beurt zijn. Nee, de peper­no­ten zijn niet aan de beurt. Die mogen gewoon blij­ven. Het is die bela­che­lij­ke VOC toe­voe­ging die kant noch wal raakt. De peper­no­ten­fa­bri­kant in kwes­tie ziet zelf geen probleem:

“Of ze moge­lij­ker­wijs din­gen heb­ben gedaan die niet door de beu­gel kun­nen, dat weet ik niet.”

~ ~ ~

Bij de kap­per van­och­tend zat een man naast me die in druk gesprek was met zijn knip­ster van de dag. Zij vroeg hem of zijn vrouw nog steeds tevre­den was met het nieu­we kap­sel dat haar was aan­ge­me­ten eer­der deze week. En of hij het ook mooi vond. Had zijn vrouw dan een nieuw kap­sel gekre­gen? was zijn weder­vraag. Dat was dus echt zo werd door ook een ande­re knip­ster ver­ze­kerd. Nou, het was hem niet opge­val­len. Hij had eigen­lijk nooit door wan­neer zij naar de kap­per was geweest. Waar­om zou hij daar reke­ning mee moe­ten hou­den? Het gesprek ging al snel over op het weer en het ver­zet­ten van de klok dit weekend.