Zaterdag, 27 oktober 2018

Nu het er steeds meer op lijkt dat de opgepak­te ver­dachte daad­w­erke­lijk de #MAG­A­bomber is duiken er over­al ver­halen over hem op in de media. Niets nieuws onder de zon. Zo is daar ook een vrouwelijk poli­tiek anal­ist die regel­matig op tele­visie komt. Zij roept nu Twit­ter ter ver­ant­wo­ord­ing waarom er niet is inge­grepen toen de per­soon die is opgepakt een bedreig­ing aan haar adres op twit­ter plaat­ste met als afs­luit­ing ‘Hug your loved ones real close every time you leave you home’. Voor Twit­ter was het geen reden om het account te sluiten of z’n minst de tweet te ver­wi­jderen:

Ik bli­jf dat vreemd vin­den. Ja, vri­jheid van mening­suit­ing staat voor mij ook voorop maar waarom kan een plat­form als Twit­ter niet gewoon strik­tere regels hanteren als het om bedreigin­gen gaat? Dat staat toch los van een mening­suit­ing? Er is wat mij betre­ft een ver­schil tussen ‘ik ben het god­ver­domme niet met je eens’ en ‘ik zal je god­ver­domme eens op komen zoeken en lat­en voe­len wie hier de waarheid in pacht heeft’. Laat als een exper­i­ment eerst eens dat tweede voor­beeld ver­wi­jderd wor­den en dan kan lat­er bekeken wor­den of het nodig is om zo’n eerste voor­beeld ook te ver­wi­jderen. Het kan goed zijn dat onder­tussen een hoop tweeps afscheid hebben genomen van Twit­ter omdat ze daar niet meer ongeremd uit hun dak kun­nen gaan. Een posi­tief col­lat­er­al dam­age effect, zeg maar.

~ ~ ~

Bij het bood­schap­pen doen nam ik meteen enkele grote zakken peper­noten mee voor mijn collega’s in Cluj die er hele­maal weg van zijn. Zek­er die met een choco­lade­laag­je. Op de ver­pakking Sin­terk­laas en pieten. Gek­leurde pieten wel­tev­er­staan. Geen zwarte pieten. En zo hoort het onder­tussen. Daar hoeven we alle­maal niet zo verkrampt over te doen. Er gaat geen tra­di­tie ver­loren. We passen ons als mod­erne burg­ers aan aan mod­erne tij­den. Hoe moeil­ijk kan dat zijn?

Omdat ik zelden of nooit bij de Albert Hei­jn kom heb ik de VOC peper­noten niet gezien. Die zou ik hebben lat­en staan. Wat een domme actie. En dan ver­vol­gens kran­tenkop­pen en doorges­la­gen PVV’ers die gillen dat na Zwarte Piet nu de peper­noten aan de beurt zijn. Nee, de peper­noten zijn niet aan de beurt. Die mogen gewoon bli­jven. Het is die belache­lijke VOC toevoeg­ing die kant noch wal raakt. De peper­noten­fab­rikant in kwest­ie ziet zelf geen prob­leem:

Of ze mogelijk­er­wi­js din­gen hebben gedaan die niet door de beugel kun­nen, dat weet ik niet.”

~ ~ ~

Bij de kap­per vanocht­end zat een man naast me die in druk gesprek was met zijn knip­ster van de dag. Zij vroeg hem of zijn vrouw nog steeds tevre­den was met het nieuwe kapsel dat haar was aangeme­ten eerder deze week. En of hij het ook mooi vond. Had zijn vrouw dan een nieuw kapsel gekre­gen? was zijn wed­ervraag. Dat was dus echt zo werd door ook een andere knip­ster verzek­erd. Nou, het was hem niet opgevallen. Hij had eigen­lijk nooit door wan­neer zij naar de kap­per was geweest. Waarom zou hij daar reken­ing mee moeten houden? Het gesprek ging al snel over op het weer en het verzetten van de klok dit week­end.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets