20181030

Van­och­tend bij het ont­wa­ken aller­eerst een foto gemaakt van het uit­zicht voor op inst­agram. Het is inmid­dels een soort van tra­di­tie gewor­den iede­re keer dat ik een hotel­over­nach­ting heb. Dit maal zat ik weer eens in het Capito­li­na aan de Vic­tor Babes straat en had ik een kamer aan de ach­ter­zij­de. Op de foto zie je hoe het ver­keer van­uit het noor­den de een­rich­tings­weg naar bene­den volgt rich­ting het cen­trum. Het uit­hang­bord van de apo­theek geeft aan dat het 15 gra­den is. Eind okto­ber om acht uur ’s ochtends.

Omdat we van­daag tot laat in de avond op kan­toor zul­len zijn voor een belang­rij­ke upgra­de van een bedrijfs­sys­teem ver­trok ik pas na negen uur naar het werk. Voor de ver­an­de­ring kon­den we lek­ker door­rij­den ter­wijl we nor­maal gespro­ken altijd vast­staan in de och­tend­spits en de rit mini­maal 40 minu­ten duurt. Nu waren we een kwar­tier­tje later al bij de cam­pus waar ik voor de eer­ste keer een stel koei­en zag rond­schar­re­len net voor­dat we de afslag namen. Of ze daar bewust waren neer­ge­zet was me een raad­sel want van een wei­land was niet echt spra­ke. Mis­schien waren het zwerf­koei­en net zoals je over­al zwerf­hon­den ziet.

~ ~ ~

Het werd inder­daad laat. Maar niet zo laat als de vori­ge test­ron­de die als gene­ra­le repe­ti­tie dien­de voor deze upgra­de. Toen ver­lie­ten we het kan­toor om drie uur in de och­tend, ter­wijl we nu rond mid­der­nacht weer hotel­waarts keer­den. Ik werd vlak­bij het hotel afge­zet zodat ik nog een stuk­je moest lopen. Ondanks het late uur en een door­de­week­se avond waren er een hoop men­sen op de been. Waar­schijn­lijk was de aan­ge­na­me okto­ber­tem­pe­ra­tuur daar debet aan. Bij het berei­ken van mijn hotel gaf de weer­app aan dat de tem­pe­ra­tuur bij­na gelijk was aan wat ik ’s och­tends op het dis­play van de apo­the­ker gezien had: 16 gra­den. Ook de komen­de dagen blijft het zomers in de herfst.