Dinsdag, 30 oktober 2018

Vanocht­end bij het ont­wak­en allereerst een foto gemaakt van het uitzicht voor op insta­gram. Het is inmid­dels een soort van tra­di­tie gewor­den iedere keer dat ik een hotelover­nacht­ing heb. Dit maal zat ik weer eens in het Capi­toli­na aan de Vic­tor Babes straat en had ik een kamer aan de achterz­i­jde. Op de foto zie je hoe het ver­keer vanu­it het noor­den de een­richt­ingsweg naar bene­den vol­gt richt­ing het cen­trum. Het uithang­bord van de apotheek geeft aan dat het 15 graden is. Eind okto­ber om acht uur ’s ocht­ends.

Omdat we van­daag tot laat in de avond op kan­toor zullen zijn voor een belan­grijke upgrade van een bedri­jf­ssys­teem vertrok ik pas na negen uur naar het werk. Voor de veran­der­ing kon­den we lekker door­ri­j­den ter­wi­jl we nor­maal gespro­ken alti­jd vast­staan in de ocht­end­spits en de rit min­i­maal 40 minuten duurt. Nu waren we een kwartiert­je lat­er al bij de cam­pus waar ik voor de eerste keer een stel koeien zag rond­schar­re­len net voor­dat we de afs­lag namen. Of ze daar bewust waren neergezet was me een raad­sel want van een wei­land was niet echt sprake. Miss­chien waren het zwer­fkoeien net zoals je over­al zwerfhon­den ziet.

~ ~ ~

Het werd inder­daad laat. Maar niet zo laat als de vorige testronde die als gen­erale repeti­tie diende voor deze upgrade. Toen ver­li­eten we het kan­toor om drie uur in de ocht­end, ter­wi­jl we nu rond mid­der­nacht weer hotel­waarts keer­den. Ik werd vlak­bij het hotel afgezet zodat ik nog een stuk­je moest lopen. Ondanks het late uur en een doorde­weekse avond waren er een hoop mensen op de been. Waarschi­jn­lijk was de aan­ge­name okto­bertem­per­atu­ur daar debet aan. Bij het bereiken van mijn hotel gaf de weer­app aan dat de tem­per­atu­ur bij­na gelijk was aan wat ik ’s ocht­ends op het dis­play van de apothek­er gezien had: 16 graden. Ook de komende dagen bli­jft het zomers in de herf­st.

~ ~ ~

Geef een reactie