Vrijdag, 30 november 2018

Ik had niet gedacht er dit jaar nog een keer te mogen ver­blij­ven maar van­we­ge orga­ni­sa­to­ri­sche ver­an­de­rin­gen bleek ik tot mijn ver­ras­sing opeens op een lijst te staan van deel­ne­mers aan een work­shop in Lei­ces­ter. Dus ver­trok ik gis­ter­avond na een dag vol ver­ga­de­rin­gen met de trein rich­ting Schip­hol en was ik enke­le uren laterLees ver­der…Vrij­dag, 30 novem­ber 2018

Donderdag, 29 november 2018

Blijk­baar had ik het over mezelf afge­roe­pen door er maan­dag aan­dacht aan te beste­den. Deze och­tend kreeg ik een bericht van mijn mana­ger dat hij in plaats van iets­jes beter juist zie­ker was gewor­den. En er een ooronste­k­eing op de koop toe bij had gekre­gen. Hij besloot dus thuis te blij­ven. Zou ver­der niet echtLees ver­der…Don­der­dag, 29 novem­ber 2018

Dinsdag, 27 november 2018

De tem­pe­ra­tuur over­dag gaat eind van de week weer stij­gen zo hoor­de ik op de radio onder­weg naar de gara­ge. En mijn laat­ste reis­je naar Cluj via Dort­mund gaat vol­gen­de week niet door. Ver­scho­ven naar mid­den janu­a­ri. Toch besloot ik mijn afspraak voor de ban­den­wis­sel niet te ver­zet­ten. Mis­schien heb ik ze niet met­een nodig,Lees ver­der…Dins­dag, 27 novem­ber 2018

Maandag, 26 november 2018

In het boek dat ik momen­teel lees (The His­to­ri­an door Eli­za­beth Kost­ova) kwam ik bij een pas­sa­ge waar een van de hoofd­per­so­nen een col­le­ge moet geven aan een groep Hon­gaar­se his­to­ri­ci. De tijd waar­in zich dit afspeelt is 1954 en het gast­col­le­ge is een voor­wend­sel om op die manier ter plaat­se (in Hon­ga­rije dus) ver­derLees ver­der…Maan­dag, 26 novem­ber 2018

Schapen zijn de nieuwe windmolens

Eer­ste deel — acht­tien­de hoofd­stuk Gaan­de over de gesprek­ken die San­cho Pan­za voer­de met zijn mees­ter Don Qui­chot, bene­vens ande­re avon­tu­ren die wel waard zijn ver­haald te wor­den Ik haal­de het al eer­der aan. Van de epi­so­de dat Don Qui­chot het gevecht aan­gaat met de wind­mo­lens had ik veel meer ver­wacht. In mijn bele­ving zouLees ver­der…Scha­pen zijn de nieu­we windmolens

Zondag, 25 november 2018

Al vroeg deze och­tend was ik wak­ker en begon de dag met lezen in Don Qui­chot. Ik wil pro­be­ren om er weke­lijks op de zon­dag weer een blog­post uit te per­sen want anders krijg ik dat boek nooit uit­ge­le­zen. Van­daag was hoofd­stuk 18 aan de beurt en later deze dag kun je er een ver­slagLees ver­der…Zon­dag, 25 novem­ber 2018

Zaterdag, 24 november 2018

Gis­ter­avond vóór vijf uur toch nog snel even Glas­ve­zel bui­ten­af gebeld. Op de web­si­te werd het me niet dui­de­lijk of ze de ver­eis­te 50% aan­mel­din­gen gehaald had­den. Het ant­woord was ja, dat had­den ze gehaald. Ook voor Bem­mel of Lin­ge­waard? Aha, dat lag inder­daad anders. Van­uit dat spe­ci­fie­ke gebied had­den ze heel wei­nig inschrij­vin­gen bin­nenLees ver­der…Zater­dag, 24 novem­ber 2018

Vrijdag, 23 november 2018

Tij­dens de vlucht van Cluj naar Dort­mund las ik ver­der in The His­to­ri­an. Het was een feest der her­ken­ning. Niet ver­won­der­lijk natuur­lijk want een van de rede­nen dat ik met dit boek was begon­nen had juist met Roe­me­nië te maken. Eén van de cen­tra­le figu­ren in deze roman is name­lijk Vlad Tepes, ofte­wel Vlad deLees ver­der…Vrij­dag, 23 novem­ber 2018

Woensdag, 21 november 2018

Van­daag heb­ben we niet door­ge­bracht op de cam­pus maar voor de ver­an­de­ring in het cen­trum van Cluj zelf. Voor onze team­buil­ding ses­sie had­den we een ruim­te gere­ser­veerd waar nor­maal gespro­ken star­tups en zzp’ers kan­toor­ruim­te kun­nen huren. We dach­ten dat dit wel een inspi­re­ren­de omge­ving zou kun­nen zijn voor de ver­schil­len­de speel­se break-out momen­ten die weLees ver­der…Woens­dag, 21 novem­ber 2018

Dinsdag, 20 november 2018

Ik doe mijn ogen en niet veel later de gor­dij­nen open en kijk recht tegen het gebouw aan van Ban­ca Tran­sil­vania. Ja, inder­daad. Ik ben wak­ker gewor­den in Roe­me­nië. Voor de zoveel­ste keer dit jaar. En voor de zoveel­ste keer maak ik een foto van uit­zicht om straks op inst­agram te pos­ten met het onder­schriftLees ver­der…Dins­dag, 20 novem­ber 2018

Back to Top