20181102

De eer­ste week zit er alweer op in Cluj. Al met al is de upgra­de waar­voor ik spe­ci­aal hier naar­toe ben geko­men erg mee­ge­val­len. Natuur­lijk heb­ben we zo onze pro­ble­men gehad maar die waren voor­na­me­lijk van tech­ni­sche aard waar wij ver­der niet echt een rol in heb­ben om dat op te los­sen. Dat blijft beperkt tot coör­di­na­tie en com­mu­ni­ca­tie zodat de gebrui­kers weten hoe lang het gaat duren en wat zij tij­de­lijk kun­nen doen om er omheen te werken.

Het bete­kent ook dat we komend week­end niet op kan­toor hoe­ven te zijn. Hoog­uit op afroep beschik­baar indien zich onvoor­zie­ne pro­ble­men op een ander gebied aan­die­nen. Aan­ge­zien er met de fabrieks­plan­ning voor­af al reke­ning gehou­den werd met even­tu­e­le kin­der­ziek­tes na de upgra­de wordt er niet vol­op gewerkt dus ook daar­om zal het waar­schijn­lijk rus­tig blij­ven. Voor mor­gen staat er daar­om een trip­je naar Reme­tea gepland waar we wat van de omge­ving gaan bekij­ken en een flink stuk gaan wan­de­len. Daar kijk ik wel naar uit na een week die voor­na­me­lijk zit­tend is doorgebracht.

Want ook deze avond is er niets terecht­ge­ko­men van hard­lo­pen. De eni­ge bewe­ging was de wan­de­ling naar het res­tau­rant en weer terug. En opnieuw (ik weet, het wordt ver­ve­lend) kon­den we weer een ter­ras­je pak­ken omdat de tem­pe­ra­tuur tot diep in de nacht aan­ge­naam bleef ter­wijl de kerst­ver­lich­ting op veel plaat­sen al opge­han­gen is.