20181112

Bij toe­val zag ik op twit­ter een bericht voor­bij komen dat er van­avond weer een #blog­praat op de rol stond. Onder­werp: Hoe krijg je je blog over het voet­licht in 2019? Pre­cies wat ik nodig heb want zelfs met de groot­ste zak­lamp weten de blog­le­zers mijn blog maar mond­jes­maat te vin­den. Iets voor ach­ten instal­leer ik me ach­ter mijn lap­top en iets na nege­n­en ben ik een stuk wij­zer. En enke­le vol­gers rij­ker. In de mees­te geval­len zijn het oude beken­den uit een niet zo lang ver­vlo­gen twit­ter­tijd­perk. Wat tevens het bewijs vormt van wat mis­schien wel het belang­rijk­ste is wat ik moet doen om meer lezers te lok­ken naar mijn blog: aan­we­zig zijn. Ik kan schrij­ven op mijn nieu­we blog tot ik een ons weeg (hoe­wel dat de laat­ste tijd niet vol­doen­de is en ik er wat extra lichaams­be­we­ging tegen­aan moet gooi­en om de scha­de beperkt te hou­den) maar ik zal de wereld toch moe­ten laten weten dat er iets nieuws te lezen is. Onbe­kend maakt onbe­mind heet het niet voor niets. Dus ga ik de komen­de tijd wat meer m’n pro­fiel op twit­ter laten zien.