Woensdag, 14 november 2018

Nog vijf dagen. Dan is het dui­de­lijk of Glas­ve­zel Bui­ten­af de grens van 50% aan­mel­din­gen heeft bereikt. Van­daag staat de tel­ler op 37% en zijn er 608 aan­mel­din­gen nodig om te star­ten met de aan­leg van glas­ve­zel. Met in het ach­ter­hoofd dat er ruim een maand over­heen is gegaan om het aan­tal van 1732 aan­mel­din­gen bin­nen te halen lijkt me dat de 50% niet gehaald gaat worden.

Maar niet getreurd. Er is name­lijk ook een ande­re par­tij op de markt: Digi­ta­le Stad. Die gaan zon­der deze voor­waar­de van een mini­maal aan­tal aan­mel­din­gen gewoon van start. Tot 20 novem­ber heb je daar de tijd om je in te schrij­ven met een aan­trek­ke­lij­ke kor­ting. Zoals ik al eer­der geschre­ven heb kre­gen we deze infor­ma­tie pas bin­nen toen we al een beves­ti­ging had­den gekre­gen dat we inge­schre­ven waren bij Glas­ve­zel Buitenaf.

Ik heb nog gepro­beerd of ik het con­tract kon opzeg­gen, maar de twee weken bedenk­tijd was al voor­bij. Alleen indien de 50% grens niet gehaald wordt ver­valt het con­tract auto­ma­tisch. Dat krij­gen we dus op 19 novem­ber te horen en rest ons één dag om over te stap­pen op de Digi­ta­le Stad. Hoe­wel, ik zou me ook op zon­dag al kun­nen inschrij­ven. Moch­ten er vol­doen­de aan­mel­din­gen bij Glas­ve­zel Bui­ten­af bin­nen geko­men zijn, dan hoor ik dat op maan­dag en heb ik twee weken de tijd om het con­tract met Digi­ta­le Stad op te zeg­gen. Gaat het bij Glas­ve­zel Bui­ten­af niet door dan ben ik in ieder geval ver­ze­kerd dat ik bij Digi­ta­le Stad tij­dig ben ingeschreven.

Wat een gedoe…

~ ~ ~

Voor een col­le­ga in Roe­me­nië moest ik een boek bestel­len. Want hier goed­ko­per en zon­der bezorg­kos­ten. Vol­gen­de week ga ik er toch weer naar toe en kan ik het mee­ne­men. Het werd van­mid­dag bezorgd en onmid­del­lijk kreeg ik zin om er zelf opnieuw in te begin­nen. Tot nu toe heb ik alleen het boek zelf gele­zen, niet de vele com­men­ta­ren in de kant­lijn en ook niet al de noten die onder­aan de pagi­na staan. Deze aan­vul­lin­gen vor­men name­lijk het ech­te ver­haal. Waar ik het over heb? Ship of The­seus door V.M. Stra­ka: