Woensdag, 14 november 2018

Nog vijf dagen. Dan is het duidelijk of Glasvezel Buite­naf de grens van 50% aan­meldin­gen heeft bereikt. Van­daag staat de teller op 37% en zijn er 608 aan­meldin­gen nodig om te starten met de aan­leg van glasvezel. Met in het achter­hoofd dat er ruim een maand over­heen is gegaan om het aan­tal van 1732 aan­meldin­gen bin­nen te halen lijkt me dat de 50% niet gehaald gaat wor­den.

Maar niet getreurd. Er is namelijk ook een andere par­tij op de markt: Dig­i­tale Stad. Die gaan zon­der deze voor­waarde van een min­i­maal aan­tal aan­meldin­gen gewoon van start. Tot 20 novem­ber heb je daar de tijd om je in te schri­jven met een aantrekke­lijke kort­ing. Zoals ik al eerder geschreven heb kre­gen we deze infor­matie pas bin­nen toen we al een beves­tig­ing had­den gekre­gen dat we ingeschreven waren bij Glasvezel Buite­naf.

Ik heb nog geprobeerd of ik het con­tract kon opzeggen, maar de twee weken bedenk­ti­jd was al voor­bij. Alleen indi­en de 50% grens niet gehaald wordt ver­valt het con­tract automa­tisch. Dat kri­j­gen we dus op 19 novem­ber te horen en rest ons één dag om over te stap­pen op de Dig­i­tale Stad. Hoewel, ik zou me ook op zondag al kun­nen inschri­jven. Mocht­en er vol­doende aan­meldin­gen bij Glasvezel Buite­naf bin­nen gekomen zijn, dan hoor ik dat op maandag en heb ik twee weken de tijd om het con­tract met Dig­i­tale Stad op te zeggen. Gaat het bij Glasvezel Buite­naf niet door dan ben ik in ieder geval verzek­erd dat ik bij Dig­i­tale Stad tijdig ben ingeschreven.

Wat een gedoe…

~ ~ ~

Voor een col­le­ga in Roe­menië moest ik een boek bestellen. Want hier goed­kop­er en zon­der bezorgkosten. Vol­gende week ga ik er toch weer naar toe en kan ik het meen­e­men. Het werd van­mid­dag bezorgd en onmid­del­lijk kreeg ik zin om er zelf opnieuw in te begin­nen. Tot nu toe heb ik alleen het boek zelf gelezen, niet de vele com­mentaren in de kantli­jn en ook niet al de noten die onder­aan de pag­i­na staan. Deze aan­vullin­gen vor­men namelijk het echte ver­haal. Waar ik het over heb? Ship of The­seus door V.M. Stra­ka:

~ ~ ~

Geef een reactie