Vrijdag, 16 november 2018

Een donatie. Ik moet dan denken aan een gift aan een goed doel. Geld. Maar je kunt ook je lichaam doneren. Aan de weten­schap. Het is iets wat ik serieus over­weeg. Zon­der er verder veel over na te denken wat dan betekent. Dat ze in me gaan sni­j­den lat­er. Wan­neer ik een­maal overleden ben. Zodat men er wijz­er van wordt. Of medis­che stu­den­ten de kans geeft om ervar­ing op te doen. Zoi­ets. Voor­lop­ig is het een ver van mijn doo­ds­bed idee.

Deze avond kwam het plots iets dichter­bij toen ik een aflev­er­ing van Focus weten­schap bekeek. Er werd een bezoek gebracht aan Brooks Coun­ty waar veel migranten die ille­gaal de grens over­steken door honger en uit­putting komen te over­li­j­den. Vee­lal hebben ze geen iden­titeitspa­pieren bij zich zodat het een wel­haast onmo­gelijke klus is om vast te stellen wie ze zijn en hun naaste fam­i­lie te informeren. Er wordt daarom veel onder­zoek gedaan hoe die iden­ti­fi­catie alsnog kan plaatsvin­den ondanks de weinige aan­wi­jzin­gen.

Eén van die onder­zoeken richt zich op de manier hoe lichamen ont­binden in de open natu­ur omdat dit kan ver­duidelijken hoe iemand is komen te over­li­j­den en hoe lang de per­soon daar gele­gen heeft. Er is daar­voor een gebied vri­jge­maakt waar de lichamen van overleden mensen daad­w­erke­lijk in de open lucht wor­den neergelegd om te bestud­eren wat ver­vol­gens gaat gebeuren met dit lichaam wan­neer de natu­ur en de aan­wezige dieren vrij spel hebben.

Het vor­mde een bizarre aan­blik. Ik had in eerste instantie moeite om voor­bij te gaan aan het beeld dat het hier een soort van slacht­par­tij onder weer­loze slachtof­fers betrof. Maar dit waren mensen die om uiteen lopende rede­nen had­den aangeven dat hun lichaam hier­voor na hun over­li­j­den gebruikt mocht wor­den. En de infor­matie die hier­door kan wor­den verza­meld is van onschat­bare waarde om de ongeï­den­ti­fceerde lichamen alsnog een naam te geven. ‘From num­bers to names’, zoals een van de weten­schap­pers aan­gaf.

De doden­vallei van Texas

In het Tex­aanse Brooks Coun­ty, ‘Death Val­ley’, wor­den ongeï­den­ti­ficeerde lichamen gevon­den van migranten die de grens probeer­den over te steken. Onder­zoek­ers aan de Texas State Uni­ver­si­ty proberen de lichamen alsnog een naam te geven. Diederik Jekel bezoekt een open­lucht­lab waar weten­schap­pers lichamen lat­en ont­binden. Ook spreekt hij met de Ned­er­landse arche­oloog Hay­ley Mick­le­burgh, die onder­zoekt hoe een skelet na de dood in elka­ar zakt.

Je kunt hier de aflev­er­ing van Focus bek­ijken.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets