Vrijdag, 16 november 2018

Een dona­tie. Ik moet dan den­ken aan een gift aan een goed doel. Geld. Maar je kunt ook je lichaam done­ren. Aan de weten­schap. Het is iets wat ik seri­eus over­weeg. Zon­der er ver­der veel over na te den­ken wat dan bete­kent. Dat ze in me gaan snij­den later. Wan­neer ik een­maal over­le­den ben. Zodat men er wij­zer van wordt. Of medi­sche stu­den­ten de kans geeft om erva­ring op te doen. Zoiets. Voor­lo­pig is het een ver van mijn doods­bed idee.

Deze avond kwam het plots iets dich­ter­bij toen ik een afle­ve­ring van Focus weten­schap bekeek. Er werd een bezoek gebracht aan Brooks Coun­ty waar veel migran­ten die ille­gaal de grens over­ste­ken door hon­ger en uit­put­ting komen te over­lij­den. Veel­al heb­ben ze geen iden­ti­teits­pa­pie­ren bij zich zodat het een wel­haast onmo­ge­lij­ke klus is om vast te stel­len wie ze zijn en hun naas­te fami­lie te infor­me­ren. Er wordt daar­om veel onder­zoek gedaan hoe die iden­ti­fi­ca­tie als­nog kan plaats­vin­den ondanks de wei­ni­ge aanwijzingen.

Eén van die onder­zoe­ken richt zich op de manier hoe licha­men ont­bin­den in de open natuur omdat dit kan ver­dui­de­lij­ken hoe iemand is komen te over­lij­den en hoe lang de per­soon daar gele­gen heeft. Er is daar­voor een gebied vrij­ge­maakt waar de licha­men van over­le­den men­sen daad­wer­ke­lijk in de open lucht wor­den neer­ge­legd om te bestu­de­ren wat ver­vol­gens gaat gebeu­ren met dit lichaam wan­neer de natuur en de aan­we­zi­ge die­ren vrij spel hebben.

Het vorm­de een bizar­re aan­blik. Ik had in eer­ste instan­tie moei­te om voor­bij te gaan aan het beeld dat het hier een soort van slacht­par­tij onder weer­lo­ze slacht­of­fers betrof. Maar dit waren men­sen die om uit­een lopen­de rede­nen had­den aan­ge­ven dat hun lichaam hier­voor na hun over­lij­den gebruikt mocht wor­den. En de infor­ma­tie die hier­door kan wor­den ver­za­meld is van onschat­ba­re waar­de om de onge­ï­den­tif­ceer­de licha­men als­nog een naam te geven. ‘From num­bers to names’, zoals een van de weten­schap­pers aangaf.

De doden­val­lei van Texas

In het Tex­aan­se Brooks Coun­ty, ‘Death Val­ley’, wor­den onge­ï­den­ti­fi­ceer­de licha­men gevon­den van migran­ten die de grens pro­beer­den over te ste­ken. Onder­zoe­kers aan de Texas Sta­te Uni­ver­si­ty pro­be­ren de licha­men als­nog een naam te geven. Die­de­rik Jekel bezoekt een open­lucht­lab waar weten­schap­pers licha­men laten ont­bin­den. Ook spreekt hij met de Neder­land­se arche­o­loog Hay­ley Mick­le­burgh, die onder­zoekt hoe een ske­let na de dood in elkaar zakt.

Je kunt hier de afle­ve­ring van Focus bekijken.

~ ~ ~