Zondag, 18 november 2018

Zo af en toe haal ik hier wat nieuws aan wat direct of indi­rect een link heeft met Roe­menië omdat het me meer dan anders bijbli­jft nu ik er vak­er naar­toe ga. Deze ocht­end las ik dat de schri­jf­ster Mira Feticu1 waarschi­jn­lijk een van de gestolen doeken uit de Rot­ter­damse Kun­sthal heeft teruggevon­den.

Bij­zon­der is dat zij al eerder een roman schreef over deze kun­stroof die door enkele Roeme­nen in 2012 gepleegd werd. Miss­chien omdat deze roman ook in het Roe­meens is ver­taald dat via via de infor­matie over de locatie van één van de gestolen kun­stvoor­w­er­pen bij haar is terecht­gekomen. Vreemd is wel dat ondanks het onmid­del­lijk doorgeven van de mogelijke vin­d­plaats aan de rechercheur die haar geholpen had met de roman er geen reac­tie kwam. Ze is er toen zelf maar opuit getrokken. En jawel hoor, in plas­tic gewikkeld vond ze een teken­ing van Picas­so terug, onder een steen. Of het de echte is, daarover lopen de menin­gen nogal uiteen.

Wat me opviel in het bericht dat hierover op nrc ver­scheen is dat zij de vol­gende opmerk­ing maak­te:

Toen ik na een paar dagen nog niets had geho­ord, ben ik zelf op het vlieg­tu­ig gestapt. Het voelde alsof ik Don Qui­chot was, want de kans dat je hem vin­dt is één pro­cent. Toch wil je het proberen.

Don Qui­chot. Ik weet niet pre­cies waarom ze hem in deze con­text aan­haalde, maar ik dacht zelf meteen dat ik weer eens verder moest gaan met het lezen en bloggen over deze markante roman­figu­ur.

~ ~ ~

Heb de daad bij het woord gevoegd => Jonas Pan­za. Een nieuw deel in de reeks over Don Qui­chot.

~ ~ ~

Update met betrekking tot de gevon­den Picas­so: het was een pub­liciteitsstunt. Twee Bel­gis­che the­ater­mak­ers had­den een copie van de teken­ing in Roe­menië ver­stopt en brieven met de vin­d­plaats naar ver­schil­lende adressen ver­stu­urd. Mira Feticu was erin getuind en schi­jnt nogal ver­bol­gen te zijn over deze onthulling. Meer lezen? Klik hier.

~ ~ ~


  1. Van oor­sprong Roe­meens, maar na haar huwelijk met een Ned­er­lan­der woonachtig in Ned­er­land. Klik hier voor haar web­site. 

Geef een reactie