Zondag, 18 november 2018

Zo af en toe haal ik hier wat nieuws aan wat direct of indi­rect een link heeft met Roe­me­nië omdat het me meer dan anders bij­blijft nu ik er vaker naar­toe ga. Deze och­tend las ik dat de schrijf­ster Mira Feti­cu1 waar­schijn­lijk een van de gesto­len doe­ken uit de Rot­ter­dam­se Kunst­hal heeft teruggevonden.

Bij­zon­der is dat zij al eer­der een roman schreef over deze kunst­roof die door enke­le Roe­me­nen in 2012 gepleegd werd. Mis­schien omdat deze roman ook in het Roe­meens is ver­taald dat via via de infor­ma­tie over de loca­tie van één van de gesto­len kunst­voor­wer­pen bij haar is terecht­ge­ko­men. Vreemd is wel dat ondanks het onmid­del­lijk door­ge­ven van de moge­lij­ke vind­plaats aan de recher­cheur die haar gehol­pen had met de roman er geen reac­tie kwam. Ze is er toen zelf maar opuit getrok­ken. En jawel hoor, in plas­tic gewik­keld vond ze een teke­ning van Picas­so terug, onder een steen. Of het de ech­te is, daar­over lopen de menin­gen nog­al uiteen.

Wat me opviel in het bericht dat hier­over op nrc ver­scheen is dat zij de vol­gen­de opmer­king maakte:

Toen ik na een paar dagen nog niets had gehoord, ben ik zelf op het vlieg­tuig gestapt. Het voel­de als­of ik Don Qui­chot was, want de kans dat je hem vindt is één pro­cent. Toch wil je het proberen.

Don Qui­chot. Ik weet niet pre­cies waar­om ze hem in deze con­text aan­haal­de, maar ik dacht zelf met­een dat ik weer eens ver­der moest gaan met het lezen en blog­gen over deze mar­kan­te romanfiguur.

~ ~ ~

Heb de daad bij het woord gevoegd => Jonas Pan­za. Een nieuw deel in de reeks over Don Quichot.

~ ~ ~

Upda­te met betrek­king tot de gevon­den Picas­so: het was een publi­ci­teits­stunt. Twee Bel­gi­sche the­a­ter­ma­kers had­den een copie van de teke­ning in Roe­me­nië ver­stopt en brie­ven met de vind­plaats naar ver­schil­len­de adres­sen ver­stuurd. Mira Feti­cu was erin getuind en schijnt nog­al ver­bol­gen te zijn over deze ont­hul­ling. Meer lezen? Klik hier.

~ ~ ~


  1. Van oor­sprong Roe­meens, maar na haar huwe­lijk met een Neder­lan­der woon­ach­tig in Neder­land. Klik hier voor haar web­si­te.