Woensdag, 21 november 2018

Van­daag heb­ben we niet door­ge­bracht op de cam­pus maar voor de ver­an­de­ring in het cen­trum van Cluj zelf. Voor onze team­buil­ding ses­sie had­den we een ruim­te gere­ser­veerd waar nor­maal gespro­ken star­tups en zzp’ers kan­toor­ruim­te kun­nen huren. We dach­ten dat dit wel een inspi­re­ren­de omge­ving zou kun­nen zijn voor de ver­schil­len­de speel­se break-out momen­ten die we gepland had­den. En gezien de enthou­si­as­te reac­ties van het team bleek dit goed uit te pak­ken. De lunch werd trou­wens ver­zorgd in res­tau­rant annex bier­brou­we­rij Klau­sen­bur­ger op de boven­ste ver­die­ping. Van­af het dak­ter­ras (wegens het win­ter­sei­zoen helaas geslo­ten) heb je een prach­tig uit­zicht over de bin­nen­stand. Ik was er nog nooit eer­der geweest maar ben nu zeker van plan er komen­de zomer opnieuw naar toe te gaan. Ook voor het eten.

~ ~ ~