Zaterdag, 24 november 2018

Gis­ter­avond vóór vijf uur toch nog snel even Glasvezel buite­naf gebeld. Op de web­site werd het me niet duidelijk of ze de vereiste 50% aan­meldin­gen gehaald had­den. Het antwo­ord was ja, dat had­den ze gehaald. Ook voor Bem­mel of Linge­waard? Aha, dat lag inder­daad anders. Vanu­it dat spec­i­fieke gebied had­den ze heel weinig inschri­jvin­gen bin­nen gekre­gen. Dus? Nou, die kri­j­gen geen glasvezelf.

Maar­rr…, er is een andere par­tij die wel glasvezel gaat aan­leggen in uw gebied, zo verzek­erde mij de dame van het call­cen­ter. Dat wist ik natu­urlijk al en daarom had ik me voor de zek­er­heid al ingeschreven, was mijn reac­tie. Alleen zit ik te wacht­en op een offi­ciële beves­tig­ing van Cai­way en Glasvezel buite­naf dat het defin­i­tief niet door­gaat, want anders zit ik zodadelijk met twee con­tracten in m’n maag. Nee, dat leek ook de allervrien­delijk­ste dame aan de andere kant van de lijn niet erg hand­ig. En ze verzek­erde me dat ik echt heel erg bin­nenko­rt een beves­tig­ing kan verwacht­en. Heus waar. Eerlijk.

Dus heb ik vanocht­end wat extra tijd uit­getrokken om op de web­site van Glasvezel buite­naf op zoek te gaan naar een bericht dat ik kan gebruiken in geval van nood. Dat is na enig speur­w­erk gelukt. Op de pag­i­na die meld­ing maakt dat 52,2% is gehaald in Gelder­land Mid­den en Zuid is hele­maal onder­aan de vol­gende pas­sage opgenomen:

In de gemeen­ten Berg en Dal en Linge­waard en een klein gedeelte van Nijmegen zijn te weinig aan­meldin­gen bin­nengekomen waar­door Glasvezel buite­naf hier geen glasvezel gaat aan­leggen.

Je zult maar in een klein gedeelte van Nijmegen wonen.

~ ~ ~

Geef een reactie