Zaterdag, 24 november 2018

Gis­ter­avond vóór vijf uur toch nog snel even Glas­ve­zel bui­ten­af gebeld. Op de web­si­te werd het me niet dui­de­lijk of ze de ver­eis­te 50% aan­mel­din­gen gehaald had­den. Het ant­woord was ja, dat had­den ze gehaald. Ook voor Bem­mel of Lin­ge­waard? Aha, dat lag inder­daad anders. Van­uit dat spe­ci­fie­ke gebied had­den ze heel wei­nig inschrij­vin­gen bin­nen gekre­gen. Dus? Nou, die krij­gen geen glasvezelf.

Maar­rr…, er is een ande­re par­tij die wel glas­ve­zel gaat aan­leg­gen in uw gebied, zo ver­ze­ker­de mij de dame van het call­cen­ter. Dat wist ik natuur­lijk al en daar­om had ik me voor de zeker­heid al inge­schre­ven, was mijn reac­tie. Alleen zit ik te wach­ten op een offi­ci­ë­le beves­ti­ging van Cai­way en Glas­ve­zel bui­ten­af dat het defi­ni­tief niet door­gaat, want anders zit ik zoda­de­lijk met twee con­trac­ten in m’n maag. Nee, dat leek ook de aller­vrien­de­lijk­ste dame aan de ande­re kant van de lijn niet erg han­dig. En ze ver­ze­ker­de me dat ik echt heel erg bin­nen­kort een beves­ti­ging kan ver­wach­ten. Heus waar. Eerlijk.

Dus heb ik van­och­tend wat extra tijd uit­ge­trok­ken om op de web­si­te van Glas­ve­zel bui­ten­af op zoek te gaan naar een bericht dat ik kan gebrui­ken in geval van nood. Dat is na enig speur­werk gelukt. Op de pagi­na die mel­ding maakt dat 52,2% is gehaald in Gel­der­land Mid­den en Zuid is hele­maal onder­aan de vol­gen­de pas­sa­ge opgenomen:

In de gemeen­ten Berg en Dal en Lin­ge­waard en een klein gedeel­te van Nij­me­gen zijn te wei­nig aan­mel­din­gen bin­nen­ge­ko­men waar­door Glas­ve­zel bui­ten­af hier geen glas­ve­zel gaat aanleggen.

Je zult maar in een klein gedeel­te van Nij­me­gen wonen.

~ ~ ~