Zaterdag, 1 december 2018

Via de mail kreeg ik een reac­tie op mijn serie blog­posts over Don Qui­chot, en wel dat het hele ver­haal mis­schien hele­maal niet door Migu­el de Cer­van­tes is geschre­ven. In 2016 is er een boek ver­sche­nen waar­in auteur Jet­tie H. van den Boom haar ver­sie van de ont­staans­ge­schie­de­nis van deze beroem­de roman geeft. Al eer­der toen ik aan­gaf met het lezen van en blog­gen over Don Qui­chot wil­de begin­nen werd ik door Jet­tie H. van den Boom op deze alter­na­tie­ve geschie­de­nis gewe­zen in enke­le reac­ties onder mijn blogpost:

De Don Quixo­te is in 2002 uit­ge­ko­zen tot bes­te roman ooit. Maar weet de lezer wat er ach­ter het ver­haal zit? Waar­schijn­lijk niet. Je kunt het nl. op 3 niveaus lezen; als een avon­tu­ren­ro­man, als aan­vul­ling op je stu­die (recht, miliair,medisch,etc.) en als laat­ste ver­die­ping: eso­te­risch. En daar gaat het hele ver­haal eigen­lijk over, want de Don Quixo­te ver­bergt een groot geheim. Niet geschre­ven door een Span­jaard, maar door een Engels­man m.b.v. de bes­te schrij­vers van die tijd. Je kunt het lezen in mijn boek: de waar­heid over Don Quixo­te, een dubbelboek.

Jet­tie

en:

Mijn raad: Lees de Don Quixo­te eerst in het Neder­lands. Daar­na begin je in mijn boek met ‘een detec­ti­ve’ en dan pas ‘de fei­ten’, want het is een dub­bel­boek. Als je de oor­spron­ke­lij­ke Engel­se ver­sie wil raad­ple­gen (en mij con­tro­le­ren), ga dan onli­ne: bibli­o­te­ca digi­tal his­pá­ni­ca; daar­na geef je in: The his­to­ry of the valo­ro­us and wit­tie Knight-Errant Don-Quixo­te of the Man­cha’. Waar­om er een kop­pel­te­ken staat tus­sen Don en Quixo­te, waar­om er his­to­ry and wit­tie met ‑y- en ‑ie- geschre­ven staat en waar­om het la Man­cha is en niet la met een hoofd­let­ter.. dit alles wordt uit­een­ge­zet in mijn boek: de waar­heid over Don Quixo­te. Veel geduld toegewenst.

Jet­tie

Voor­lo­pig volg ik het advies om eerst Don Qui­chot in het Neder­lands te lezen. Daar ben ik nog wel een tijd­je mee bezig. Zeg maar gerust enke­le jaren zelfs wan­neer het me lukt iede­re week een hoofd­stuk­je te lezen en daar­over te blog­gen. Of ik daar­na dan met het boek De waar­heid over Don Quixo­te zal begin­nen is mij nu van­zelf­spre­kend niet dui­de­lijk. Op zich trekt mij zo’n com­plot­the­o­rie (als ik het zo mag noe­men) best wel aan om daar wat meer over te lezen. Maar het kan ook zijn dat ik tegen die tijd m’n buik even vol heb van Don Qui­chot. De tijd zal het leren.

Wat de tijd mij in ieder geval nog niet geleerd heeft is of deze the­o­rie dat het boek door iemand anders dan Cer­van­tes is geschre­ven seri­eus geno­men wordt in de lite­ra­tuur­we­ten­schap. Niet dat ik me er uit­ge­breid in ver­diept heb, maar eer­lijk gezegd heb ik er ner­gens over gele­zen en dat is toch wel wat in tegen­spraak wat er op de web­si­te te lezen valt die spe­ci­aal in het leven is geroe­pen ter pro­mo­tie van dit boek:

Maar wie heeft het ver­haal dan geschre­ven? En met wel­ke bedoe­ling? En van­waar de geheim­zin­nig­heid hier­om­trent? Stap voor stap kunt u deze ont­hul­lin­gen vol­gen in het boek ‘De waar­heid over Don Quixo­te’, Het bedrog van Cer­van­tes. Ont­hul­lin­gen die de lite­rai­re wereld zul­len doen schok­ken. En mis­schien meer dan dat.

Waar­mee ik natuur­lijk hele­maal niet wil bewe­ren dat het onzin is. Mis­schien is er diep onder­gronds in de lite­rai­re wereld al gerom­mel hoor­baar voor de ech­te inge­wij­den en is het slechts een kwes­tie van tijd voor­dat het tot een uit­bar­sting komt die als­nog alles en ieder­een die Don Qui­chot en Cer­van­tes een warm hart toe­draagt zal ver­steld doen staan. Ook hier zal de tijd het leren.