Zondag, 2 december 2018

De twee­de dag van onze team­buil­ding in Cluj bestond voor een groot gedeel­te uit een work­shop rond Design Thin­king. Bedoe­ling was om ons in kor­te tijd wat meer inzicht te geven in deze metho­de en via enke­le prak­ti­sche oefe­ning er wat gevoel bij te krij­gen. Indien het ons zou beval­len kon­den we over­we­gen een van de offi­ci­ë­le trai­nin­gen over meer­de­re dagen te gaan vol­gen die op ver­schil­len­de loca­ties gege­ven wor­den. Het beviel mij in ieder geval zo goed dat ik er wel mee ver­der wil. De trai­ner gaf aan dat al in janu­a­ri een trai­ning op de agen­da staat. Plaats van han­de­ling: Boekarest.

Nu is het zo dat het­zelf­de bedrijf ook een ves­ti­ging heeft in Neder­land maar Boe­ka­rest spreekt me wel aan. Ten­slot­te ben ik daar nog nooit eer­der geweest en kan ik de gele­gen­heid aan­grij­pen om wat van de stad te zien. Zeker nu het me dui­de­lijk is gewor­den dat niet ver bui­ten Boe­ka­rest de begraaf­plaats van Vlad Tepes te vin­den is.

Hoe­wel er in The His­to­ri­an (het boek van Eli­za­beth Kost­ova) aan getwij­feld wordt of hij er wel dege­lijk zijn laat­ste rust­plaats heeft gevon­den, zou hij zijn begra­ven in een kloos­ter op een eiland in het meer van Sna­gov, op zo’n 40 kilo­me­ter van Boe­ka­rest. Mis­schien moet ik van de gele­gen­heid gebruik maken om naast het vol­gen van een trai­ning ook het spoor van Dra­cu­la eens te volgen.

Het meer van Sna­gov met links het eiland waar Vlad Tepes begra­ven ligt
Het graf van Vlad Tepes
Graf­steen Vlad Tepes