Maandag, 3 december 2018

#blog­praat. De twit­ter­chat voor blog­gers en blog­lief­heb­bers onder de bezie­len­de lei­ding van Elja Daae en Ray­mond Snij­ders. Ik had er al heel lang niet meer aan mee­ge­daan. Hoe kan het ook anders zon­der twit­ter­ac­count. Maar sinds ik voor de zoveel­ste keer weer eens een nieuw account had aan­ge­maakt had ik eigen­lijk geen reden meer om weg te blij­ven. Dus mel­de ik me een maand gele­den vro­lijk aan als­of het de gewoon­ste zaak van de wereld was. En nie­mand deed moei­lijk. Alleen maar leu­ke reac­ties. Geen won­der dat ik deze avond opnieuw pre­sent was bij de laat­ste #blog­praat van dit jaar.

Onder­werp: je (blog)voornemens voor 2019.

Daar denk ik al wat lan­ger over na en zon­der dat ik het pre­cies kan omschrij­ven vormt zich een idee om regel­ma­tig een blog­post ook als pod­cast te delen. Alleen dan niet door de tekst slechts voor te lezen en het daar­bij te laten. Nee, ik wil er wat meer mee doen zon­der dat ik daar vat op kan krij­gen. Mis­schien moet ik som­mi­ge pas­sa­ges wat uit­ge­brei­der ver­tel­len dan hoe ze in de blog­post zijn neer­ge­schre­ven. Wat extra ach­ter­grond mee­ge­ven. Ik kan ook wat blij­ven stil­staan bij de illu­stra­ties die ik soms gebruik en die wat nader toe­lich­ten. Wat er te op de afbeel­ding te zien valt, of indien het een eigen foto is, waar deze gemaakt is en onder wel­ke omstandigheden.

Waar­om ik dit wil doen en wat ik er mee denk te berei­ken is me ook niet dui­de­lijk. Doe ik het voor de slecht­zien­de mede­mens? Ik vraag het me af. Eer­der zie ik het als een ande­re manier om een ver­haal (let­ter­lijk) te ver­tel­len. Wat ik wel weet is dat me dit ont­zet­tend veel extra tijd gaat kos­ten. Waar­schijn­lijk zal ik het daar­om niet al te vaak doen. Behal­ve als het erg aan­slaat. Dan natuur­lijk wel.

Voor­lo­pig blij­ven het (goe­de?) voor­ne­mens voor een jaar dat nog niet is begon­nen. Er kan nog veel ver­an­de­ren in de tussentijd.

~ ~ ~

2 reacties op “Maandag, 3 december 2018”

    1. Peter Pellenaars

      Ja, dat begint weer lang­zaam een rou­ti­ne te wor­den. En boven­al, ik heb er ple­zier in.

Reacties zijn uitgeschakeld.