Dinsdag, 4 december 2018

Pre­cies twaalf jaar gele­den ver­huis­den we van Veen­en­daal naar Ede. En met we bedoel ik deze keer voor de ver­an­de­ring mijn collega’s en ikzelf. Het bedrijfs­pand waar ik een paar jaar eer­der begon­nen was met wer­ken voor Emer­son stond op het punt van inzak­ken en het was hoog tijd voor iets moder­ners. Dat von­den we op het indu­strie­ter­rein in Ede. Na de ver­hui­zing van het maga­zijn waar ik gro­ten­deels ver­ant­woor­de­lijk voor was betrok ik een kan­toor dat ik hele­maal voor mezelf alleen had. Heerlijk!

Een jaar of twee later ver­schoof ik ech­ter van­we­ge een inter­ne func­tie­ver­an­de­ring naar een bureau in een open ruim­te ofte­wel kan­toor­tuin. Ik vond het ver­der pri­ma. Omdat ik niet veel moei­te heb met mezelf te con­cen­tre­ren op mijn werk werd ik niet echt afge­leid door alle rumoer en acti­vi­teit om me heen. Dat is al die tijd zo geble­ven toen ik op z’n minst nog mini­maal vijf keer van werk­plek veranderde.

Van­daag was het opnieuw zover. Omdat er een afde­ling uit het bui­ten­land over­ge­he­veld wordt naar onze ves­ti­ging moest er voor hen wat ruim­te vrij­ge­maakt wor­den op de eer­ste ver­die­ping. Wij van Busi­ness Sys­tems waren zo bereid­wil­lig om naar de bega­ne grond te ver­hui­zen. Waar­bij ik opeens weer een eigen kan­toor kreeg toe­ge­we­zen. Jippie!

Het is nu nog wat kaal en ste­riel maar dat zal niet al te lang duren. Eerst maar eens begin­nen met de kerst­ver­sie­ring voor de dag te halen.

~ ~ ~