Donderdag, 6 december 2018

Van 1996 tot en met 2016 heb ik in Arn­hem gewoond. Ten­min­ste, dat dacht ik. Nu ik Arn­hem heb ver­ruild voor de gemeen­te Bem­mel kreeg ik van de sint een boek­je waar­in al met­een op de eer­ste blad­zij­des dui­de­lijk werd gemaakt dat ik al die tijd juist níet in Arn­hem heb gewoon, maar Arn­hem-Zuid. En dat is toch echt iets anders:

Arn­hem is Arn­hem-Noord, waar het hart en de ziel van de hoofd­stad van Gel­der­land lig­gen. Niet alleen in het cen­trum, ook in omrin­gen­de wij­ken zoals Kla­ren­dal, de Gei­ten­kamp en het Spij­kerkwar­tier. Arn­hem-Zuid zou ook een bui­ten­wijk van iede­re wil­le­keu­ri­ge ande­re stad kun­nen zijn.
[p.12, De Rijn, de Fles, Arn­hem­se Meis­jes en Vites, Rem­co Kock]

Ik wist dat natuur­lijk wel. Toen we de beslis­sing namen om samen te gaan wonen en ons oog viel op Arn­hem, werd ons al snel dui­de­lijk dat het cen­trum in Arn­hem-Noord veel min­der geschikt was. Niet alleen was het veel duur­der om pas­sen­de woon­ruim­te te vin­den, ook bracht het veel onge­mak met zich mee wat typisch is voor een druk­ke bin­nen­stad zoals wei­nig par­keer­ruim­te, geluids­over­last tot laat in de nacht en meer van dat. De keus was al snel gemaakt, wij gin­gen iets zoe­ken in Arn­hem-Zuid. En daar heb­ben we nooit spijt van gehad. Ten­slot­te was Noord op fiets­af­stand en lagen de vele voor­de­len die een ‘gro­te stad’ had nog steeds bin­nen hand­be­reik. Voor ons was het ’the best of both worlds’ en namen we de neer­bui­gen­de grap­jes die gemaakt wer­den over Zuid op de koop toe.

Zuid is de tegen­pool van Noord: kind­vrien­de­lijk, vlak en vei­lig. In Noord is het heu­vel op, heu­vel af. […] Noord is de stad, Zuid is, tja, wat? Het cen­trum van Zuid is Kro­nen­burg. Over­dekt win­ke­len. Kro­nen­burg sym­bo­li­seert Arn­hem-Zuid. Niet roman­tisch, wel praktisch.
[p.11]

Voor ik het ver­geet te zeg­gen, het boek van Rem­co Kock waar ik deze twee cita­ten van­daan halen is ver­re van een neer­bui­gend boek over Arn­hem-Zuid. Inte­gen­deel, het is een ver­za­me­ling kor­te ver­ha­len over Arn­hem waar de schrij­ver op zeer komi­sche wij­ze de draak steekt met Arn­hem en de Arn­hem­mers in het alge­meen en zich­zelf in het bij­zon­der. Ik ben er deze avond in begon­nen en moest al ver­schei­de­ne keren hard­op lachen. Iets wat me niet vaak over­komt tij­dens het lezen. Kopen dat boek als je Arn­hem wat beter wilt leren kennen.

De Rijn, de Fles, Arn­hem­se Meis­jes en Vites
Men­no Kock
Uit­ge­ve­rij Kontrast
ISBN 9789492411334

~ ~ ~