Vrijdag, 7 december 2018

Eind decem­ber 2017 luk­te het me om toch nog in de dub­be­le cij­fers te komen voor wat betreft het aan­tal boe­ken dat ik uit­ge­le­zen kreeg. Uit­ein­de­lijk bleef de tel­ler staan op 13 boe­ken. Een karig gemid­del­de van 1 boek per maand. Mijn voor­ne­men was om het dit jaar beter te doen.

Wel­nu, dat gaat me luk­ken. Maar een ech­te ver­be­te­ring ten opzich­te van vorig jaar kun je het niet noe­men of ik moet in de laat­ste drie weken nog een tien­tal boe­ken weten weg te lezen. Want van­daag, 9 decem­ber 2018, is het me pas gelukt om de 13 boe­ken van vorig jaar te passeren.

En het is met­een d’rop en d’rover want ik had niet door dat het boek van Maris­ka van Sprun­del op enke­le blad­zij­des na nog niet was uit­ge­le­zen. Dat heb ik eerst snel gedaan voor­dat ik aan het laat­ste gedeel­te over Ernum begon. Dus kon ik net voor mid­der­nacht zowaar 2 titels bij­schrij­ven. Dat zal me niet snel weer gebeuren.

~ ~ ~

2 reacties op “Vrijdag, 7 december 2018”

    1. Peter Pellenaars

      Per­soon­lijk had ik graag wat meer gele­zen dit jaar. Deze laat­ste vakan­tie­da­gen in 2018 ga ik daar­om opti­maal gebruiken.

Reacties zijn uitgeschakeld.