Woensdag, 12 december 2018

Vorig jaar liep ik André Kui­pers mis. En van­daag mis­te ik Max Ver­stap­pen. Dat had ver­schil­len­de oor­za­ken. Bij André Kui­pers kwam het van­we­ge mijn trip­je naar Cluj. Daar­door zat ik nog in de auto van Dort­mund naar huis toen hij het podi­um betrad om een pre­sen­ta­tie te geven tij­dens onze ein­de­jaars­bij­een­komst. Ik wist eer­lijk gezegd ook niet dat hij zou komen anders had ik mis­schien iets beter mijn best gedaan om op tijd in Ede te zijn. In de uit­no­di­ging stond dat er een mys­tery guest zou optre­den en aan­ge­zien we niet zo’n gewel­di­ge track­re­cord heb­ben op dit gebied stel­de ik me er niet al te veel bij voor. Hoe je je kunt vergissen.

Dus zorg­de ik er nu voor om wel in Ede te zijn toen opnieuw een mys­tery guest werd aan­ge­kon­digd. Want, laten we wel zijn, met de aan­wij­zin­gen die we de laat­ste dagen kre­gen was de reken­som snel gemaakt: Max Ver­stap­pen zou de ver­ras­sing zijn. Hoe we tot die con­clu­sie kwa­men? Heel sim­pel. De fes­ti­vi­tei­ten zou­den in een eve­ne­men­ten­hal plaats­vin­den waar je ook kon kar­ten en de naam van de loca­tie was Maxx. Daar hoef­de je geen hoge­re wis­kun­de voor te heb­ben gestudeerd.

Blijk­baar had ik toch een en ander over het hoofd gezien in mijn enthou­si­as­te bere­ke­ning. Niet Max Ver­stap­pen maar Robert Doorn­bos kwam onze mid­dag opleu­ken met zijn aan­we­zig­heid. En om heel eer­lijk te zijn, hij deed het gewel­dig. Lek­ker spon­taan, vol humor en vol­op inter­ac­tie met het ver­za­mel­de publiek. De tijd die hij nodig had om zijn ver­haal te ver­tel­len vloog voor­bij en voor de ver­an­de­ring werd de gele­gen­heid om vra­gen te stel­len gre­tig gebruikt. Het moest zelfs nood­ge­dwon­gen wor­den afge­bro­ken omdat we een vol pro­gram­ma had­den met laser­ga­men, kar­ten, esca­per­ooms, race­si­mu­la­tors en natuur­lijk veel eten en nog meer drank. Het was een zeer geslaag­de middag.

~ ~ ~