Donderdag, 20 december 2018

Van­daag vroeg op om te con­trol­eren hoe laat ze een nieuwe TV komen bezor­gen. Om zeven uur in de ocht­end zou ik daarover een mailt­je ont­van­gen met het gep­lande tijd­stip. Waarom niet gewoon de dag ervoor, zo vroeg ik me af. Maar daar had ik niets over te zeggen.

Er zou ook een sms-tje om drie uur ’s nachts ver­zon­den wor­den. Toen ik tegen een uur of vijf wakker werd met een volle blaas maak­te ik van de gele­gen­heid gebruik om te check­en of er al enige duidelijkheid was over het tijd­stip van bezorg­ing. Helaas, ik kon geen sms vin­den. Ook niet met bril. Dan maar weer terug naar bed en de wekker op vroeg ont­wak­en gezet.

De mail was wel keurig op tijd. En de gep­lande bezorg­ing ook. Ik kon de ploeg al vanaf acht uur verwacht­en. Dat het uitein­delijk half negen werd kwam me niet slecht uit. Zo kon ik toch nog op mijn gemak van een ont­bi­jt geni­eten en de boel een beet­je opruimen zodat ze er goed bij kon­den.

Ik had gis­ter alles al afgekop­peld en meteen de nieuwe dig­itenne box klaargezet zodat ze die ook kon­den installeren. Hoefde ik dat mooi niet zelf te doen. KPN had me al in een vroeg sta­di­um ver­schil­lende mails ges­tu­urd dat ik haast moest mak­en met het aan­vra­gen van deze nieuwe box, want in jan­u­ari zou de huidi­ge niet meer werken omdat er fre­quen­ties gewi­jzigd gin­gen wor­den.

Mid­den novem­ber had ik daaraan gevolg gegeven en het pakket­je ver­vol­gens opz­ij gezet om het tij­dens de ker­st­vakantie eens nad­er te bek­ijken. Niet lang daar­na begon KPN me opnieuw te besto­ken met mails, dit­maal om me drin­gend te ver­zoeken de nieuwe box te installeren. Want… Ja, ja, vulde ik automa­tisch aan, in jan­u­ari, etcetera. En deed verder niets anders dan de mails te deleten.

Nu was het tijd om het pakket­je met de nieuwe box tevoorschi­jn te halen. Oh ja, in de tussen­ti­jd had ik ook nog een envel­op gekre­gen van KPN, met daarin een retouren­vel­op om de insteekkaart van mijn huidig abon­nement terug te sturen. Die had ik niet meer nodig met mijn nieuwe dig­itenne box. Ook die envel­op lag net­jes te wacht­en op de dag van van­daag.

In het pakket­je zat inder­daad een nieuwe set­up box. Maar geen antenne. Blijk­baar moest ik niet langer de oude insteekkaart bli­jven gebruiken maar wel de oude antenne. Die ik gis­ter al had afgekop­peld en opgeruimd. Werk voor niets. Afi­jn, teruggevon­den en terugge­plaatst. En samen met de nieuwe set­up box aanges­loten aan de nieuwe TV. Tijd voor de bezorg- annex instal­latieploeg om de zen­ders te op te zoeken.

Of ik miss­chien de han­dlei­d­ing bij de hand had. Vanzelf­sprek­end. We begonnen samen te lezen. Na een korte uit­leg vol­gde een waarschuwing. Let wel, op de han­dlei­d­ing die net­jes opge­bouwen al die tijd in een afges­loten pakket­je had gezeten waarop aan de buiten­z­i­jde geen enkele ver­meld­ing was aange­bracht dat enige haast gebo­den was om een en ander snel aan te sluiten. De mails van KPN (die ik lat­er uit mijn dig­i­tale prul­len­bak opdiepte om ze nad­er te bestud­eren) had­den dat ook niet expli­ci­et ver­meld.

Wat was namelijk die waarschuwing? Wel, om bin­nen een week na ont­vangst de set­up box te installeren en te activ­eren. Inmid­dels had ik het pakket­je al enkele weken in bez­it.

Ik koos ervoor niets te zeggen maar af te wacht­en wat de instal­latieploeg zou ondervin­den tij­dens het zoeken van de zen­ders. Geen enkel prob­leem, zo bleek al snel. De zen­ders kwa­men net­jes een voor een tevoorschi­jn op het zen­deroverzicht. Loos alarm van een mis­lei­dende waarschuwing. Niet veel lat­er was iedereen weer verd­we­nen en mocht ik zelf de gelu­idsin­stal­latie aansluiten. Dat viel buiten de ser­vice en in eerste instantie ook buiten mijn tech­nis­che capaciteit­en. Maar dat is een ander ver­haal.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets