Donderdag, 20 december 2018

Van­daag vroeg op om te con­tro­le­ren hoe laat ze een nieu­we TV komen bezor­gen. Om zeven uur in de och­tend zou ik daar­over een mail­tje ont­van­gen met het geplan­de tijd­stip. Waar­om niet gewoon de dag ervoor, zo vroeg ik me af. Maar daar had ik niets over te zeggen.

Er zou ook een sms-tje om drie uur ’s nachts ver­zon­den wor­den. Toen ik tegen een uur of vijf wak­ker werd met een vol­le blaas maak­te ik van de gele­gen­heid gebruik om te chec­ken of er al eni­ge dui­de­lijk­heid was over het tijd­stip van bezor­ging. Helaas, ik kon geen sms vin­den. Ook niet met bril. Dan maar weer terug naar bed en de wek­ker op vroeg ont­wa­ken gezet.

De mail was wel keu­rig op tijd. En de geplan­de bezor­ging ook. Ik kon de ploeg al van­af acht uur ver­wach­ten. Dat het uit­ein­de­lijk half negen werd kwam me niet slecht uit. Zo kon ik toch nog op mijn gemak van een ont­bijt genie­ten en de boel een beet­je oprui­men zodat ze er goed bij konden.

Ik had gis­ter alles al afge­kop­peld en met­een de nieu­we digi­ten­ne box klaar­ge­zet zodat ze die ook kon­den instal­le­ren. Hoef­de ik dat mooi niet zelf te doen. KPN had me al in een vroeg sta­di­um ver­schil­len­de mails gestuurd dat ik haast moest maken met het aan­vra­gen van deze nieu­we box, want in janu­a­ri zou de hui­di­ge niet meer wer­ken omdat er fre­quen­ties gewij­zigd gin­gen worden.

Mid­den novem­ber had ik daar­aan gevolg gege­ven en het pak­ket­je ver­vol­gens opzij gezet om het tij­dens de kerst­va­kan­tie eens nader te bekij­ken. Niet lang daar­na begon KPN me opnieuw te besto­ken met mails, dit­maal om me drin­gend te ver­zoe­ken de nieu­we box te instal­le­ren. Want… Ja, ja, vul­de ik auto­ma­tisch aan, in janu­a­ri, etce­te­ra. En deed ver­der niets anders dan de mails te deleten.

Nu was het tijd om het pak­ket­je met de nieu­we box tevoor­schijn te halen. Oh ja, in de tus­sen­tijd had ik ook nog een enve­lop gekre­gen van KPN, met daar­in een retour­en­ve­lop om de insteek­kaart van mijn hui­dig abon­ne­ment terug te stu­ren. Die had ik niet meer nodig met mijn nieu­we digi­ten­ne box. Ook die enve­lop lag net­jes te wach­ten op de dag van vandaag.

In het pak­ket­je zat inder­daad een nieu­we setup box. Maar geen anten­ne. Blijk­baar moest ik niet lan­ger de oude insteek­kaart blij­ven gebrui­ken maar wel de oude anten­ne. Die ik gis­ter al had afge­kop­peld en opge­ruimd. Werk voor niets. Afijn, terug­ge­von­den en terug­ge­plaatst. En samen met de nieu­we setup box aan­ge­slo­ten aan de nieu­we TV. Tijd voor de bezorg- annex instal­la­tie­ploeg om de zen­ders te op te zoeken.

Of ik mis­schien de hand­lei­ding bij de hand had. Van­zelf­spre­kend. We begon­nen samen te lezen. Na een kor­te uit­leg volg­de een waar­schu­wing. Let wel, op de hand­lei­ding die net­jes opge­bou­wen al die tijd in een afge­slo­ten pak­ket­je had geze­ten waar­op aan de bui­ten­zij­de geen enke­le ver­mel­ding was aan­ge­bracht dat eni­ge haast gebo­den was om een en ander snel aan te slui­ten. De mails van KPN (die ik later uit mijn digi­ta­le prul­len­bak opdiep­te om ze nader te bestu­de­ren) had­den dat ook niet expli­ciet vermeld.

Wat was name­lijk die waar­schu­wing? Wel, om bin­nen een week na ont­vangst de setup box te instal­le­ren en te acti­ve­ren. Inmid­dels had ik het pak­ket­je al enke­le weken in bezit.

Ik koos ervoor niets te zeg­gen maar af te wach­ten wat de instal­la­tie­ploeg zou onder­vin­den tij­dens het zoe­ken van de zen­ders. Geen enkel pro­bleem, zo bleek al snel. De zen­ders kwa­men net­jes een voor een tevoor­schijn op het zen­der­over­zicht. Loos alarm van een mis­lei­den­de waar­schu­wing. Niet veel later was ieder­een weer ver­dwe­nen en mocht ik zelf de geluids­in­stal­la­tie aan­slui­ten. Dat viel bui­ten de ser­vi­ce en in eer­ste instan­tie ook bui­ten mijn tech­ni­sche capa­ci­tei­ten. Maar dat is een ander verhaal.

~ ~ ~