Stenen voor dank

Deze blog­post is deel 23 van 33 in de serie Don Qui­chot — Cer­vantes

Eerste deel – Tweeën­twintig­ste hoofd­stuk:
Hoe Don Qui­chot een aan­tal ongelukki­gen bevri­jdde die men tegen hun wens voerde naar waar zij niet heen wilden

Dat Don Qui­chot geheel zijn grip op de realiteit kwi­jt is mag onder­hand wel duidelijk zijn, maar voor de twi­jfe­laars vol­gt in het onder­hav­ige hoofd­stuk weer een knap staalt­je ver­standsver­bi­js­ter­ing van onze held wan­neer ze een groep geke­tende mis­dadi­gers onmoeten die onder begelei­d­ing van bewapende bewak­ers richt­ing haven gaan waar ze hun straf moeten uitzit­ten als galeis­laaf op schep­en van de kon­ing. Ze zijn daar­toe vero­ordeeld door de rechter na het opbiecht­en van hun mis­daden.

Niets mis mee, zo zou je denken. Daar denkt Don Qui­chot echter heel anders over. Nadat hem duidelijk wordt gemaakt dat de wetsovertred­ers weggevo­erd wor­den om dwan­gar­beid te ver­richt­en is hij allereerst met stomheid ges­la­gen.

Hoe­zo dwan­gar­beid? vroeg Don Qui­chot. “Je wilt toch niet zeggen dat de kon­ing ook maar op iemand ter wereld dwang tot arbeid uitoe­fent?”
[p.148]

Het is voor Don Qui­chot meteen duidelijk. Deze ongelukki­gen hebben zijn hulp nodig, hoezeer San­cho Pan­za hem ook aan het ver­stand probeert te bren­gen dat dit alles toch echt met instem­ming van de kon­ing geschied. Tenslotte besluit de behulpzame rid­der eerst maar eens van de geke­tenden zelf te verne­men wat ze op hun kerf­s­tok hebben, daar de begelei­ders niet van plan zijn om hem die infor­matie te ver­schaf­fen door alle straf­dossiers voor te lezen die zij ook bij zich hebben.

Wat vol­gt is een dwars­doorsnede van het gilde der boeven in die tijd waar zak­en zoals dief­stal, geweld, oplicht­ing, cor­rup­tie, mensen­han­del en dergelijke aan de orde van de dag zijn. Het is een bont gezelschap wat de revue passeert en zon­der twi­jfel hebben ze allen hun straf ver­di­end. Het is echter Don Qui­chot die na al deze ont­boezemin­gen het hand over zijn hart strijkt en verkondigt dat wat hem betre­ft deze mensen vri­juit mogen gaan. En hij ver­zoekt de bewak­ers hen te bevri­j­den ‘omdat deze arme schep­se­len u toch niets gedaan hebben’.

Laat ieder met zijn eigen zon­den te rade gaan; er is een God in den hemel die niet zal verzuimen den zon­daar te straf­fen en den brave te belo­nen, en het is niet goed als eerbare man­nen beulen van anderen zijn met wie zij niets te mak­en hebben.
[p.154]

Daar willen de bewak­ers vanzelf­sprek­end niets van weten en algauw ontaardt dit meningsver­schil in een ware veld­slag waar de gevan­genen kans zien in de ver­war­ring een aan­tal bewak­ers te over­rompe­len waar­door het uitein­delijk Don Qui­chot is die als over­win­naar uit het stri­jdge­woel komt. Voor zijn knecht is dit het moment om te advis­eren snel verder te gaan alvorens een aan­tal van de op vlucht ges­la­gen bewak­ers terugk­eren met ver­sterk­ing. Don Qui­chot heeft echter weinig haast en wil eerst nog de ex-gevan­genen toe­spreken met het ver­zoek dat zij als teken van dankbaarheid

[…] instan­telijk op weg begeeft en naar de stad El Toboso gaat om aldaar uwe opwacht­ing te mak­en bij vrouwe Dul­cinea van El Toboso en deze mede te delen dat haar rid­der, de Rid­der van de Droe­vige Figu­ur, ulieden tot haar zendt ten einde haar omstandig alles van dit roem­ruchte avon­tu­ur te ver­halen tot op het ogen­blik dat ik u de dier­bare vri­jheid terug­gaf.
[p.155]

De zelf­be­noemde lei­der van de troep boeven die ‘langza­mer­hand wel begrepen had dat Don Qui­chot niet al te best bij het hoofd was’ zag dat hele­maal niet zit­ten en beval zijn bende met een wenk van het hoofd de rid­der en zijn knecht met een regen van ste­nen op andere gedacht­en te bren­gen. Toen deze klus geklaard was vertrokken ze haastig om uit de han­den van de ‘gevrees­de Her­man­dad’ te bli­jven nu ze weer van hun vri­jheid had­den mogen proeven, Don Qui­chot ‘ten diep­ste bedroefd’ achter­la­tend.

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Dolende ZZPerDe man in de bergen »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets