Donderdag, 27 december 2018

Op de val­reep van 2018 is het me toch nog gelukt twee boeken uit te lezen waar ik al een tijd mee bezig was:

What the dog saw door Mal­colm Glad­well
Drunk Tank Pink door Adam Alter

De vri­je dagen geven me ein­delijk de gele­gen­heid om wat langer aan een stuk rustig door te kun­nen lezen. De ver­houd­ing fic­tie ver­sus non-fic­tie staat nu op 11 romans tegen­over 7 pop­u­lair-weten­schap­pelijk. Vreemd genoeg geen geschiedenis­boeken. Wel een his­torische roman (The His­to­ri­an), en ik ben nog steeds bezig in SPQR door Mary Beard over het Romeinse Rijk. Maar ik denk niet dat ik dit laat­ste boek nog voor de jaar­wis­sel­ing uit kri­jg.

Met de kerst kreeg ik Mooi doo­dliggen cadeau, de laat­ste roman van A.F.Th. van der Hei­j­den. Het ver­haal is gebaseerd op de ramp met de MH17, het vlieg­tu­ig van Malaysia Air­lines dat vertrokken vanu­it Schiphol en met voor­namelijk Ned­er­lan­ders aan boord boven Oekraïne werd neergeschoten door een raket. Nog alti­jd is niet duidelijk wie voor deze aanslag ver­ant­wo­ordelijk is. In het gebied waar van­daan de raket met grote waarschi­jn­lijk afgeschoten werd zat­en op dat moment veel pro-Rus­sis­che of zelfs Rus­sis­che mil­i­ties die in opstand waren tegen de regering van Oekraïne maar harde bewi­jzen ont­breken vooral­snog om een schuldige aan te wijzen.

Ik kon de ver­lei­d­ing niet weer­staan en ben van­daag in dit boek begonnen ondanks het plan mijn stapelt­je half gelezen boeken weg te werken. Zo gaat dat wel vak­er bij mij. Een vorm van recal­ci­trant gedrag in mijn privéleven als com­pen­satie voor de strakke plan­ning die op het werk de boven­toon voert? Daar mag iemand anders zich over buigen. Waar ik me weer eens over boog is het pluis­je in mijn navel, want dat onder­w­erp kwam vreemd genoeg ook aan bod. De hoofd­per­soon ont­dekt bij zijn vriendin een wat­je in haar navel en de vol­gende con­ver­sa­tie ontspint zich:

[…] Het is geen wat­je. Het is bel­ly but­ton fluff.”
“Help me op weg.”
“Navelpluis. Kijk, hier rond de ingang van de navel groeien stugge haart­jes, en die houden… hoe zeg je dat… als een soort raster een prop­je stof vast.”
[p.66]

Hoewel ik zelf het idee heb dat mijn navelpluis­jes op ’t eind van de dag de kleur hebben van mijn het kled­ingstuk dat het dichtst op mijn huid gezeten heeft, wordt hier een andere the­o­rie naar voren gebracht:

Hoe komt het zo blauw?”
“Door het kled­ingvi­jlsel.” Dat woord was nieuw voor me. “De fluff bestaat uit huid­schil­fers, kled­ingvezels en gewoon stof.”
“Ik zie jou nooit met blauwe kleren. Het doet jou te veel aan de Maria van de ortho­dox­en denken, zei je op een keer.”
“Moerasjko, Moerasjko… jij weet ook echt van niks, hè? Ja, alles van geschut en schotschriften, maar verder? Alle kled­ing, beste jon­gen, bevat blauwe vezels. Leer ermee lev­en.”
[p.66]

Nou, deze beste jon­gen gaat even wat navel­staren om te zien of zijn navelpluis echt wel alti­jd blauw is en of ik daarmee kan leren lev­en in het geval het echt zo is.

29 mei 2018. Tij­dens een tumultueuze ver­gader­ing van de VN Vei­lighei­d­sraad in New York, gewi­jd aan de MX17-ramp, wordt onder de aan­wezige jour­nal­is­ten het bericht ver­spreid dat hun Rus­sis­che col­le­ga Grig­ori Moerasjko in Kiev is doo­dgeschoten. Een vriend van hem, de Ned­er­landse oor­logsver­slaggev­er Natan Haan­drik­man, besluit onmid­del­lijk van New York naar Kiev te vliegen om de weduwe bij te staan.
Moerasjko blijkt te hebben samenges­pan­nen met de Oekraïnse geheime dienst om de Russen te mis­lei­den. Hij heeft zichzelf daarmee ongewild tot een ver­sprei­der van fake news gemaakt. Een doo­d­zonde in de ogen van de onafhanke­lijke jour­nal­istiek: bevriende collega’s vallen hem mas­saal af, behalve Haan­drik­man. Het erg­ste is dat ook zijn geliefde Yulia zich door Grig­ori ver­raden voelt en hem ver­laat.
Door iedereen ver­stoten keert hij naar Rus­land terug om daar onver­schrokken zijn onder­zoek naar de toe­dracht van ‘MX17’ voort te zetten.

Mooi doo­dliggen
A.F.Th. van der Hei­j­den
Uit­gev­er Queri­do
ISBN 9789021416434

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets