Categorieën
Blogpost

Vrijdag, 28 december 2018

De tijd dat ik hoge sta­pels half gele­zen boe­ken her en der door het huis had staan is alweer ver ach­ter me. Tegen­woor­dig pro­beer ik een boek uit te lezen voor­dat ik aan een ander begin. Niet altijd lukt me dat en ik heb ook nog een aan­tal ‘esca­pes’ voor mezelf ver­zon­nen, zoals dat ik tege­lijk in een fic­tie en non-fic­tie boek mag lezen. Maar toch. Dit is in ieder geval het sta­pel­tje boe­ken waar ik onre­gel­ma­tig in lees:

Mooi dood­lig­gen — A.F.Th. van der Heij­den
SPQR — Mary Beard
A storm of swords — Geor­ge R.R. Mar­tin
Zen and the art of motor­cy­cle main­tenan­ce — Robert Pir­sig
Don Qui­chot — Cervantes

Waar­bij de laat­ste twee eigen­lijk niet mee­tel­len. Dat zijn boe­ken waar mijn oor­spron­ke­lijk plan was om er bij voor­keur iede­re week een keer­tje over te blog­gen. Met Don Qui­chot heb ik dat aar­ze­lend onlangs weer opge­pakt. Zen wil voor­als­nog niet lukken.

Dan hou ik er nog drie over. Vol­gens de regels had ik eerst A storm of swords uit moe­ten lezen voor­dat ik aan Mooi dood­lig­gen mocht begin­nen. Maar mis­schien moet ik dat boek voor­lo­pig even in de kast zet­ten. Inmid­dels heb ik de serie Games of thro­nes via DVD al tot het laat­ste sei­zoen geke­ken en trekt het me niet bij­zon­der om de boe­ken nu te lezen. Wie weet over een tijd­je weer.

En dan blij­ven er dus inder­daad twee over. Een fic­tie en een non-fic­tie. De vraag is alleen wat ik hier­na ga lezen. Daar­voor heb ik iets nieuws verzonnen.

Bij­na altijd wan­neer ik een boek lees krijg ik zin om op een gege­ven moment over te stap­pen naar een ander boek omdat daar bij­voor­beeld naar ver­we­zen wordt of omdat iets in de tekst me doet den­ken aan een ander boek. Bij Mooi dood­lig­gen was dat gis­ter­avond ook het geval. Zo werd er een ver­wij­zing gemaakt naar Romeo en Julia van Sha­ke­spe­a­re naar aan­lei­ding van de naam Yulia. Ook de rela­tie tus­sen Tol­stoj en zijn vrouw kwam aan bod waar­door ik zin kreeg om iets van hem of over hem te lezen. Dit werd nog ver­sterkt toen de hoofd­per­soon nood­ge­dwon­gen van Mos­kou naar Kiev moest ver­hui­zen en hij tot zijn geluk zag dat de ‘gro­te Rus­sen’ vol­op beschik­baar waren in de boek­win­kels. En zo gaat het maar door.

Het idee is nu dat ik al lezen­de dit soort refe­ren­ties of gedach­ten op papier noteer zodat ik op ’t eind, wan­neer ik het boek gele­zen heb een keu­ze maak uit deze lijst wat het vol­gen­de boek gaat zijn. De eni­ge restric­tie is dat het een titel uit mijn eigen ver­za­me­ling moet zijn. Want ik wil de komen­de tijd zo min moge­lijk nieu­we boe­ken aan­schaf­fen. Voor­lo­pig heb ik genoeg en lang niet alles heb ik gele­zen. Dat moet ook maar eens ver­an­de­ren. Hope­lijk gaat deze nieu­we aan­pak me op weg helpen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *